Radni znów będą obradować

Radni znów będą obradować

Na 9 października zwołano XXV sesję, która odbędzie się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Przed radnymi 13 projektów uchwał, m.in. zmiany w budżecie, zmiana metody naliczania opłaty za odpady komunalne, likwidacja CAL oraz przekazanie skargi na działalność burmistrza autorstwa radnej Wioletty Grzywacz.

Zmiany w budżecie, to głównie wydatki na inwestycje w drogi i chodniki, ale także przesunięcie w czasie remontu ul. Kościuszki – z uwagi na brak możliwości wykonania projektu w bieżącym roku. Ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie opracowania dokumentacji projektowej w celu wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie tej drogi gminnej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do drogi wewnętrznej należącej do Gminy Pionki. Zaplanowano drogę o długości ok. 100 m z jezdnią asfaltową, chodnikami, zjazdami, odwodnieniem oraz oświetleniem. Ze względu na specyfikację zamówienia, w tym konieczność wydzielenia ponad 90 działek, założono iż maksymalny termin wykonania zamówienia to grudzień 2021 r.

125 tys. zł przeznacza się na rozbudowę cmentarza komunalnego o kolejne miejsca pochówku oraz wykonanie alejki i fragmentu ogrodzenia. Pionkowskie przytulisko ma zostać doposażone w nowe kojce dla psów, a na ul. Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej i Zakładowej pojawić się ma nowe oświetlenie. Zmodernizowania ma być ul. Dolna.

150 tys. zł trzeba przeznaczyć na wykonanie modernizacji trybuny na stadionie miejskim – renowacja hydroizolacji przeciwwilgociowej. W związku z przeciekami betonowych trybun konieczne jest wykonanie prac mających na celu wyeliminowanie przecieków stropów pawilonu sportowego. Ze względu na okres jesienny i niekorzystne warunki pogodowe planuje się wykonanie w roku 2020 tylko prac zabezpieczających przed dalszą degradacją części nad korytarzem pawilonu, gdzie występują największe przecieki.

Planowane jest też wykonanie modernizacji dachu na budynku B przy ul. Leśnej. Budynek stanowi zaplecze lodowiska Biały Orlik. W projekcie uchwały jest również zapis mówiący o wykonaniu projektu bloku komunalnego na „Budowę bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy”.

Burmistrz przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach utworzonej w 2013 r. Istotą powołania przedmiotowej jednostki było poszerzenie oferty w zakresie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej w sferze szeroko pojętej działalności kulturalnej. Dokonana analiza dotychczasowej działalności CAL doprowadziła do wniosku, że nie jest konieczne funkcjonowanie dwóch instytucji prawa publicznego, które działają w tych samych obszarach. Zadania wykonywane dotychczas przez CAL zostaną przejęte przez MOK. Likwidacja ma zakończyć się 31 grudnia 2020 r.

Radni po raz kolejny zastanowią się nad zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniem stawki tej opłaty. Chodzi o wprowadzenie opłaty wg iloczynu zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki w wysokości 6,90 zł/m3. Nowa metoda ma uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ obejmie ona każdego, kto nawet krótkotrwale zamieszkuje dane gospodarstwo domowe. Opłaty z dotychczasowo składanych deklaracji od mieszkańców (liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość) nie pozwalały na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami. Problemem głównie są zaniżone deklaracje od osób zamieszkujących budynki wielorodzinne, co w konsekwencji powoduje iż mieszkańcy rozliczający się uczciwie muszą ponosić koszty za tych, którzy zaniżają faktyczną liczbę osób w swoich gospodarstwach domowych.

Nową stawkę opłaty skalkulowano biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących Miasto Pionki, ilość wody zużywanej przez mieszkańców na cele socjalno-bytowe, koszty odbioru i koszty prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Radni zajmą się także przekazaniem do Komisji skarg, wniosków i petycji skargi Wioletty Grzywacz, która w dniu 1 lipca została przekazana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skarżąca zarzuciła burmistrzowi brak wykonania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki, „co w jej ocenie miało podważyć kompetencje rady Miasta Pionki”. Chodzi oczywiście o działkę przy ul. Wspólnej. Podczas absolutoryjnej sesji radna Grzywacz zarzuciła burmistrzowi, że nie realizuje on wszystkich uchwał podjętych przez radę, a Robert Kowalczyk wytłumaczył wówczas radnej iż podjęcie samej uchwały, to nie jest ostateczne załatwienie sprawy, bo potrzebne są jeszcze pieniądze. Radni bowiem w sierpniu 2019 r. uchwalili żeby działka została przekształcona z terenów przemysłowych na teren zieleni nieurządzonej. Aby tego dokonać potrzeba jest zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, a za zmiany trzeba zapłacić.

Dlaczego państwo nie wprowadziliście tych pieniędzy do budżetu? Myślicie, że ja będę realizował uchwały łamiąc ustawę o finansach publicznych? – zapytał w czerwcu radnej Grzywacz, ale odpowiedzi nie uzyskał.

W najbliższym czasie radni będą spotykali się na posiedzeniach komisji by omówić wszystkie projekty złożonych na sesję uchwał.

Przeczytaj również

Komentarze