RIO po kontroli ma kilka zastrzeżeń

RIO po kontroli ma kilka zastrzeżeń

Inspektorzy RIO w dniach 07.01.2019 – 01.01.2019 przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej całego roku 2018 i sporządzili wystąpienie pokontrolne oraz protokół kontroli. I choć protokół został podpisany w dniu 1 marca, a wystąpienie dostarczone do urzędu miasta na początku kwietnia, to radni miejscy nie zostali jeszcze poinformowani o zastrzeżeniach RIO.

RIO ma kilka istotnych uwag co do nieprawidłowości i usprawnienia działalności gospodarki finansowej Urządu Miasta Pionki:

 • nieprawidłowe zorganizowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują w strukturach Urzędu Miasta Pionki,
 • nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej:
  • do raportów kasowych nie załączano wszystkich dowodów źródłowych potwierdzających dokonane operacje gotówką lub nie sporządzano dowodów wewnętrznych potwierdzających dokonanie tych operacji, w przypadku przechowywania dowodów źródłowych w odrębnych zbiorach,
  • dowody wypłaty gotówki z kasy nie zawierały podpisów osób je sprawdzających i zatwierdzających do wypłaty,
  • brak dokumentowania przychodu gotówki pobranej z banku do kasy urzędu wewnętrznym kasowym dowodem wpłaty,
  • nie sporządzano zbiorczych dowodów księgowych w przypadku dokonywania w raportach łącznych zapisów dowodów źródłowych,
 • księgowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wniesionych środków w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umów na koncie 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, zamiast na koncie 240 - „Pozostałe rozrachunki”,
 • nieprawidłowe prowadzenie dziennika urzędu:
  • wskazywanie błędnych dat sporządzonych dowodów księgowych, stanowiących podstawę dokonanych zapisów księgowych,
  • brak jednoznacznego powiązania zapisów w dzienniku z dowodami księgowymi dokumentującymi różne operacje gospodarcze, na skutek oznaczania dowodów takim samym numerem identyfikacyjnym,
 • ewidencjonowanie w organie finansowym operacji gospodarczych na koncie 245 – „Sumy do wyjaśnienia”, nieprzewidzianym w zakładowym planie kont budżetu,
 • nieterminowe egzekwowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości od podatników, którzy w 2018r. rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nie dokonano zmiany uchwały Nr XXXI/198/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór, pomimo, że inkasent wyznaczony ww. uchwałą, tj. MZUK w Pionkach uległ likwidacji i został przekształcony w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością ekoPionki Sp. z o. o.,
 • niedostosowanie minimalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania (wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Pionkach),
 • zatrudnienie w Urzędzie Miasta Pionki pracowników na stanowiskach: specjalista d. s. rehabilitacji – fizjoterapeuta, instruktor terapii – pielęgniarka oraz psycholog, pomimo niewyszczególnienia takich stanowisk,
 • przyznanie i wypłacanie pracownikowi zatrudnionemu obecnie na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału Sportu i Rekreacji, dodatku specjalnego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie pisma SO.2122.83.2015 z dnia 31.12.2015 r., w którym nie określono okresu, na jaki dodatek specjalny został przyznany,
 • błędne klasyfikowanie wydatków z tytułu zakupu środków żywnościowych,
 • nieterminowe uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • brak kontrasygnaty Skarbnika Miasta Pionki na umowach skutkujących zaciągnięciem zobowiązań pieniężnych,
 • zawarcie umów ze stowarzyszeniami i uczniowskimi klubami sportowymi o realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sportu, przed opublikowaniem wyników konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,
 • nie uregulowanie zasad udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przypadki niebieżącego ewidencjonowania operacji dotyczących zwiększenia środków trwałych,
 • niedokonanie przypisu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego na koncie Najemczyni za miesiąc grudzień 2018 r.,
 • nieuregulowanie formy prawnej władania nieruchomościami gminnymi przez jednostki budżetowe: Centrum Aktywności Lokalnej, MOPS, Przedszkole Nr 3, PSP Nr 5 oraz przez instytucję kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • w prowadzonej ewidencji szczegółowej do konta 011 brak danych o osobach lub komórkach organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,
 • nie ujęcie w księgach rachunkowych urzędu na kontach Wn 810 Ma 224 wartości dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w części uznanej za rozliczone za I półrocze 2018r. na podstawie otrzymanych dokumentów od dotowanych podmiotów; księgowanie rozliczeń dokonywano raz w roku pomimo, że zgodnie z wewnętrznymi regulacjami rozliczenia te prowadzone są w okresach półrocznych.

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:

 • Burmistrz Miasta Pionki,
 • Skarbnik Miasta Pionki.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługiwało burmistrzowi prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. W ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego do RIO w Warszawie powinno wpłynąć zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych.

źródło: BIP RIO Warszawa, fot: Tumisu

Przeczytaj również

Komentarze