RIO pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2020 r.

RIO pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2020 r.

4 grudnia 2019 r. RIO wydała opinię o przedłożonym przez burmistrza miasta Pionki projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. oraz możliwości finansowania deficytu – opinia pozytywna z uwagami.

Burmistrz z zachowaniem terminu określonego w art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Zarządzeniem nr: 132/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020. Skład Orzekający wydając opinię o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej wziął pod uwagę spełnienie wymogów wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uchwały Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt Uchwały Budżetowej zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych, w tym prawidłowo określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

Zawarte w treści uchwały upoważnienie dla organu wykonawczego związane z wykonywaniem budżetu (§ 6 ust. 1) należy doprowadzić do zgodności z art. 258 ust.1 pkt 1 ufp. Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia przyjęte do opracowania budżetu oraz omówienie podstawowych źródeł dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabel do uchwały, tak jak przewiduje uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2020 dochody w wysokości 85 451 583 zł przedstawiono z podziałem na dochody bieżące w wysokości 74 364 656 zł i majątkowe w kwocie 11 086 927 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Wydatki zaplanowano w wysokości 88 912 310 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 74 363 660 zł i majątkowe w kwocie 14 548 649 zł, które stanowią 16,4% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na zadania realizowane przy udziale środków uzyskanych z UE kształtują się na poziomie wynoszącym 10 844 835 zł.

Zachowano relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest jednak minimalna.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 3 460 727 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu. Wskazane źródło sfinansowania deficytu zgodne jest z art. 217 ust. 2 ufp. W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 1 636 272 zł, którymi planuje się sfinansować spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji komunalnych.

W przedłożonym projekcie oceniono ujęcie w planie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530, z późn. zm.) oraz ustaw kompetencyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami - art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz.1027) zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna mieści się w granicach określonych w art. 222 ust.1 ufp. Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.1398).

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono planowane dotacje udzielane z budżetu stosownie art. 215 ufp.

W projekcie uchwały budżetowej stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące:

  • nazwy zadania inwestycyjnego „Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego – przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej” – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały nazwa ta brzmi: „Przebudowa ulicy Kozienickiej i Mickiewicza jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego”. Biorąc pod uwagę nazwę zadania należałoby zweryfikować zastosowaną klasyfikację,
  • w uzasadnieniu w dziale 700 błędnie wpisano kwotę zadania,
  • rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w uzasadnieniu a danymi ujętymi w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczy to okresu realizacji zadania „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”.

Na podstawie powyższych ustaleń Skład Orzekający uznał, że przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu może stanowić podstawę do jego uchwalenia, po wyeliminowaniu wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały nieprawidłowości.

źródło RIO, fot. BeatriceBB

Przeczytaj również

Komentarze