Rok 2022 przyniesie wiele zmian w infrastrukturze miejskiej

Rok 2022 przyniesie wiele zmian w infrastrukturze miejskiej

Miasto Pionki z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjne. Oprócz miejsc rekreacyjnych pojawią się nowe chodniki, miejsca parkingowe, bezpieczne przejścia dla pieszych itp. Planów jest wiele, możliwości budżetowe ograniczone, ale już dziś wiadomo, że nie będzie to rok konsumpcyjny.

Rok 2021 był rekordowym pod względem zrealizowanych w mieście inwestycji. Samorząd nie zatrzymuje się i już teraz pracuje nad realizacją kolejnych zaplanowanych w budżecie miejskim inwestycji, mających na celu poprawę komfortu życia w naszym mieście. W roku 2022 czekają nas inwestycje, które mają ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i władz miasta – informuje Wydział Inwestycji i Rozwoju.

To zaledwie początek nowego roku, a już zakupiony został autobus przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Autobus wyposażony jest w platformę ułatwiającą korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Na to zadanie pozyskano ponad 221 tys zł ze środków PFRON a koszt zakupu wyniósł ponad 360 tys. zł.

Zakończyła się również budowę zadaszenia lodowiska miejskiego znajdującego się przy ul. Leśnej. W ramach zadania zamontowano również oświetlenie oraz nagłośnienie. Dzięki budowie zadaszenia będzie możliwe wydłużenie sezonu łyżwiarskiego o ok. półtora miesiąca oraz obniżenie kosztów eksploatacji lodowiska. Lodowisko posiada pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwają przygotowania do udostępnienia go mieszkańcom. Kosz inwestycji to ok. 770 tys zł, na jej realizację pozyskano 200 tys. zł dofinansowania.

Jedną z kluczowych inwestycji będących w trakcie realizacji jest „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Aleje lipowe 9 i 13 oraz Leśnej 17”. W ramach zadania przewiduje się m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, wymiana stolarki okiennej, a także wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych i części wspólnych. Oprócz tego modernizację przejdą instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Koszt realizacji powyższego zadania to niemal 7,5 mln zł. Gmina Miasto Pionki otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4,4 mln zł na jego realizację.

Kolejną zaplanowaną na ten rok inwestycją jest remont Basenu Miejskiego zakładającego zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego i gospodarczego na parterze w celu przystosowania obiektu do aktualnych potrzeb, podniesienia standardów użytkowania i dostosowania do wymogów przepisów techniczno-budowlanych.

Przewiduje się rozbiórkę ścian, wykonanie nowych ścian, wymianę zniszczonych posadzek, glazury, drzwi, wykonanie malowania, wykonanie instalacji c. o., wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach. Przedmiotem prac będzie także naprawa zewnętrznej powierzchni konstrukcji niecki basenu i termomodernizacja stropodachu. Zakres prac wynika z konieczności dostosowania obiektu do wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 1,3 mln zł, a całościowy koszt inwestycji to niemal 1,5 mln zł.

Niemal 2 mln zł przeznaczono na wdrożenie e-usług dla mieszkańców miasta. W ramach projektu przewiduje się zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla użytkowników.

W planach jest również budowa nowego bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy. Zaprojektowano dwa rodzaje mieszkań o kubaturze 32 i 46 m2. Budowa bloku komunalnego, który ma powstać przy ulicy Leśnej w Pionkach, zwiększy zasoby mieszkaniowe miasta. Mieszkania, które powstaną w ramach inwestycji, na zasadach wynajmu przeznaczone będą dla mieszkańców Pionek, którzy nie mają zdolności kredytowej oraz przydzielane będą najuboższym osobom.

W naszym mieście brakuje miejsc parkingowych, dlatego też zabezpieczono środki w kwocie 100 tys. zł na prace przygotowawcze do budowy kompleksu garaży przy ul. Radomskiej. W ramach zadania przewiduje się montaż boksów garażowych, wykonanie odwodnienia, zjazdów a także  zasilenia w energię elektryczną. Budowa kompleksu może mieć wpływ na zmniejszenie problemu związanego z deficytem garaży w naszym mieście. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od zainteresowania mieszkańców.

Miasto zabezpieczyło środki na remont dachu zabytkowego budynku dawnej ciepłowni EC1, zlokalizowanego przy wjeździe na teren dawnych zakładów przemysłowych Pronit. Budynek ten, tzw. elektrociepłownia, to jeden z najstarszych budynków naszego miasta wpisany do rejestru zabytków. Po upadku ZTS „Pronit” budynek elektrociepłowni zaczął popadać w ruinę. Jego zły stan techniczny wymaga prac remontowych. Z uwagi na walory historyczne oraz architektoniczne miasto chce podjąć działania, by nie dopuścić do degradacji zabytku.

W celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta zaplanowano modernizację istniejących placów zabaw przy pionkowskich szkołach podstawowych. Na ten cel przeznaczono aż 150 tys zł.

W budżecie na rok 2022 nie zabrakło środków przeznaczonych na inwestycje drogowe.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Targowej. Nawierzchnia ulicy ma zostać wykonana z kostki betonowej. W ramach zadania przewidziano do wykonania zatoki postojowe dla samochodów. Dodatkowo wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo. Na wprost wejścia do szkoły wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych. Projekt zyskał dofinansowanie w wysokości ponad 800 tys złotych. Koszt inwestycji to 1,2 mln złotych.

Niebawem rozpocznie się długo oczekiwana modernizacja ul. Aleje Lipowe na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. ks. J. Popiełuszki. Celem zadania jest modernizacja układu drogowego i stworzenie bezpiecznej infrastruktury przeznaczonej dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Zakres prac obejmować będzie: budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżek rowerowych oraz zatok parkingowych. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 3,2 mln zł. Na to zadanie Gmina Miasto Pionki pozyskała dofinansowanie w wysokości 3,06 mln złotych.   

Ok. 300 tys. złotych wyniesie przebudowa ul. Jordanowskiej. Nawierzchnia ulicy ma zostać wykonana z betonu asfaltowego, powstaną także zatoki postojowe oraz nowe chodniki. 

W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 1,7 mln zł na przebudowę ul. Garszwo, na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Węglowej, Świerkowej i Nowej a także budowy dróg na ulicach Akacjowa oraz Wrzosowa realizowanych we współpracy z mieszkańcami tych ulic w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Na 2022 r przewidziano również remont chodników w mieście. W okresie wiosennym powinny rozpocząć się pierwsze prace w zakresie remontów chodników przy ul. Garszwo, Popiełuszki i Al. Lipowe.

Władze zdecydowały również o wsparciu finansowym instytucji realizujących zadania na terenie naszego miasta. Aż 1 mln zł Gmina Miasto Pionki przeznaczy jako pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego na zakup wyposażenia Szpitala w Pionkach. Miasto przekaże dofinansowanie w kwocie 130 tys zł na przebudowę drogi wojewódzkiej 787 ul. Mickiewicza na odcinku od wjazdu do miasta przy cmentarzu do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Dębową i ul. Leśną. Kolejną kwotą Miasto zdecydowało się zasilić służby Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwotą 30 tys zł dofinansuje zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach oraz 200 tys zł przekaże na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pionki.

Tegoroczne działania mają na celu poprawę komfortu mieszkańców miasta i stały jego rozwój – informują pracownicy wydziału inwestycji.

Przeczytaj również

Komentarze