Rozliczamy budżet za I półrocze 2019 r.

Rozliczamy budżet za I półrocze 2019 r.

Burmistrz przedłożył radnym miejskim informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2019 r. Wynik zamyka się nadwyżką w kwocie 31 379 zł, choć w sumie zaplanowany jest deficyt na ponad 5,5 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła przebieg wykonania budżetu.

Budżet miasta Pionki na 2019 r. został przyjęty przez radę miasta 19 grudnia 2018 r. Ustalono wówczas dochody w wysokości 77 672 059,05 zł, wydatki na poziomie 79 320 059,05 zł oraz deficyt w wysokości 1 648 000 zł. W trakcie pierwszych 6 miesięcy tego roku budżet ulegał kilku zmianom na podstawie uchwał przyjętych przez radnych miejskich.

Podstawowe wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r.:

 • dochody ogółem zrealizowano na poziomie 47,10% (37 428 227,03 zł),
 • wydatki ogółem wykonano na poziomie 43,96% (37 396 847,68 zł),
 • przychody – 62,81% (5 376 515,67 zł),
 • rozchody – 29,35% (863 946,39 zł).

Dochody własne miasta Pionki stanowią ponad 46% dochodów ogólnych i składają się na nie:

 • podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na poziomie 55,47% (większość dochodów w tej kategorii zostało wykonanych na poziomie wyższym niż 50%, jednak wpływy z opłaty targowej zrealizowano na poziomie 40%, a dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na poziomie 45%),
 • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 48,78% zakładanego planu (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 46,79%, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 137,70%),
 • dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 34,58% zakładanego planu:
  • z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51,75%,
  • odpłatność za wieczyste użytkowanie – 92,67%,
  • z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 14,63%,
 • pozostałe dochody wykonano na poziomie 26,59% (dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej, oświaty oraz prowadzenia obiektów sportowych, z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych, zwrot naliczonego podatku VAT, odsetki oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę).

W I półroczu w ramach dochodów dokonano zwrotu potrąconych w 2017 r. kar umownych w wysokości 1 194 163,80 zł z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego „Likwidacja bomby ekologicznej II”.

Należności

Z tytułu podatków i opłat należności wymagalne to przede wszystkim należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą one w sumie ponad 5,1 mln zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – 2,7 mln zł, które zostały zgłoszone do list wierzytelności). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 932 721,06 zł.

Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 314 upomnień na łączną kwotę 357 711,37 zł oraz 108 tytułów wykonawczych na kwotę blisko 305 tys. zł.

W I półroczu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 295 upomnień na kwotę 61 396,05 zł i 80 tytułów wykonawczych na kwotę 9 872,80 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 47 392,94 zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne dotyczą głównie opłat czynszowych od lokali mieszkalnych będących w komunalnym zasobie gmin i wyniosły one w sumie 7 824 351,58 zł. Z tytułu dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych wystąpiły należności w wysokości ponad 450 tys. zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu i postępowania egzekucyjne. Wystawiono 33 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy, 18 wezwań z tytułu użytkowania wieczystego oraz 140 z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 4 314 918,64 zł – sprawy kierowane są do egzekucji przez MOPS.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 1 468 950,90 zł i dotyczą m.in. kar umownych, wpływów z usług, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej.

Dochody miasta to również dotacje celowe, które stanowią 30% dochodów własnych ogółem oraz subwencje stanowiące 23,34% dochodów. Zaplanowane dotacje za I półrocze 2019 r. wyniosły ponad 28 mln zł, przekazano 11 343 235,29 zł, a wydatkowano 11 125 830,97 zł. Natomiast subwencje zaplanowano na poziomie blisko 15 mln zł, a otrzymano 8 734 060,00 zł.

Wydatki z budżetu

W budżecie miasta oprócz dochodów są i wydatki bieżące oraz majątkowe, które ogółem zaplanowano na poziomie 85 073 61,14 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 37 396 847,68 zł, czyli zrealizowano je na poziomie 43,96%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 11 697 987,38 zł, a także wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 10 746 897,83 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły w I półroczu 14 350 652,21 zł. Pozostałe wydatki to środki na realizację zadań własnych gminy realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17 553 436,11 zł, które zrealizowano na poziomie 17,40% (3 053 917,31 zł).

W I półroczu realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

 • 360 tys. zł na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Kozienickiej i Mickiewicza. Podpisano umowy na wykonanie projektu przebudowy ulic na kwotę 111 930 zł. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia związane z realizacją zadania.
 • 187 091,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Niepodległości, budowę odcinka ul. Armii Krajowej oraz modernizację odcinka od ul. Augustowskiej, wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Aleje Lipowe 24 oraz obok urzędu.
 • W lipcu ogłoszono przetarg na rozbudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej. Realizacja rzeczowa zadania przewidywana jest w okresie od sierpnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. i na to zadanie zaplanowano kwotę 3 mln zł.
 • W zadaniu Likwidacja bomby ekologicznej II w ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 27 298,59 zł realizowany jest III etap zadania. Inwestycja realizowana jest w latach 2017-2019, a rozliczenie III etapu prac przewidziano do końca listopada 2019 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 596 459,72 zł. Pozostałe wydatki zostaną uruchomione po otrzymaniu środków z dotacji z NFOŚiGW.
 • 54 517 zł wydatkowano na zakup gruntów pod budowę ul. Kościuszki, Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza I etap – w ramach zaplanowanej kwoty 893 000,00 zł do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 369 918,70 zł, zaangażowano środki w wysokości 844 750,21 zł na wykonanie muru oporowego, dostawę i montaż kolumbariów oraz wykonanie dojścia do cmentarza od strony ul. Kozienickiej.
 • 50 tys. zł na wykonanie klimatyzacji w UM oraz 30 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zakup urządzeń do monitoringu miejskiego w kwocie 15 tys. zł – wykonanie II półrocze.
 • Przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia w budynku PSP nr 2 – w ramach zaplanowanej kwoty 1 090 000,00 zł wydatkowano kwotę 633 041,99 zł, zaangażowano kwotę 1 087 975 zł na prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
 • Modernizacja hali sportowej przy PSP nr 5 – 251 tys. zł (realizacja zadania przewidziana została w II półroczu).
 • 50 tys. zł na adaptację budynku przy ul. leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola – realizacja zadania w II półroczu.
 • 500 tys. zł na zabezpieczenie środków z tytułu zwrotu dotacji w związku z realizacją inwestycji ze współudziałem środków unijnych pn. Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy miasta Pionki.
 • Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim zaplanowano środki w wysokości 5 064 776,70 zł. Na 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 1 104 108,50 zł. W I półroczu zakończono prace na skwerze przy Alejach Lipowych. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla 4 terenów, a jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja parku przy Alei Jana Pawła II. Zadanie Zielone Pionki realizowane jest w latach 2018-2022 i finansowane jest w 80% z środków unijnych.
 • 67 950 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji oświetlenia pomiędzy budynkiem MOK i Halą Sportową.
 • Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12 – zaplanowano środki w wysokości 75 tys. zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał br.
 • W zadaniu Czyny społeczne – budżet obywatelski w ramach zaplanowanej kwoty 60 tys. zł w I półroczu zaangażowano środki w wysokości 3 210,54 zł na sfinansowanie podpisanego w 2018 r. porozumienia na budowę chodnika wraz z utwardzeniem terenu. Trwają przygotowania do realizacji inwestycji budowy miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego.
 • 20 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogródki Działkowe.
 • W zadaniu Przygotowanie dokumentacji projektowej – modernizacja targowiska miejskiego Manhattan zaplanowano środki w wysokości 50 tys. zł. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1 500 zł. W II półroczu planowane są działania zmierzające do rozpoczęcia inwestycji.
 • 180 tys. zł zaplanowano na modernizację dachu na budynku CAL – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pokrycia dachowego i tarasów budynku na kwotę 9 900 zł.
 • Na zadanie Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400 m – certyfikowany zaplanowano środki w wysokości 60 tys. zł na wykonanie prac związanych z certyfikacją obiektu. W I półroczu podpisano umowę na malowanie bieżni na kwotę 13 530 zł. Do wykonania pozostaje remont części płyty boiska, która zostanie wykonana w II półroczu.
 • 200 tys. zł na modernizację basenu miejskiego (etap II), w I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy i remontu obiektu na kwotę 25 tys. zł. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpocznie się realizacja zadania inwestycyjnego.
 • Ze 100 tys. zł na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku hali sportowej w I półroczu wydano 18 450 zł na modernizację wentylacji mechanicznej w budynku. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.
 • 25 tys. zł przeznaczono na I etap montażu klimatyzacji w pawilonie sportowym w części rekreacyjnej budynku. Realizacja tego zadania zakończy się w II półroczu.
 • W zadaniu Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym zaplanowano środki w wysokości 3 284 334,59 zł. Wydatkowano 436 900 zł na prace związane z rozbudową budynków C i B oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Na dzień 30 czerwca zaangażowano środki w wysokości 1 663 922,76 zł.

Wynik budżetu

Na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5 616 126 zł. Za I półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości 31 379,35 zł.

Przychody do budżetu zaplanowano w wysokości 8 560 189 zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 2 618 126 zł oraz kredytu na kwotę 5 942 063 zł. Przychody przeznacza się na finansowanie deficytu w wysokości 5 616 126 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 994 063 zł. W I półroczu podpisano umowę kredytową na kwotę 4 342 063 zł, a wykorzystano 950 tys. zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2 944 063 zł, a zrealizowano na kwotę 863 946,39 zł, tj. 29,35% zakładanego planu z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytu. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych oraz kredytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2030

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza wyniósł 20 210 076,03 zł (na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 20 124 022,42 zł) i stanowi 25,43% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 16 070 623,72 zł, pożyczek w kwocie 2 220 452,31 zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 1 919 000 zł.

Z założeń przyjętych do WPF wynika, że poziom zadłużenia na koniec 2019 r. po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 23 122 022,42 zł.

Opinia RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa przy wydawaniu opinii na temat wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. opierała się na nadesłanej informacji o realizacji budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej praz o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury. Skład orzekający RIO przeanalizował także uchwałę budżetową na rok 2019 wraz ze zmianami. Nie stwierdzono przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków ze środków publicznych.

W opinii RIO czytamy: „łączna kwota długu Miasta na koniec analizowanego okresu zgodna jest z wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z i wynosi 20 210 076 zł, co stanowi ok. 25,4% planowanych dochodów ogółem. Powyższa kwota wynika z wielkości długu wykazanego na koniec ubiegłego roku pomniejszonej o zrealizowane w analizowanym okresie rozchody i powiększonej o zaciągnięty kredyt. Na koniec roku zadłużenie Miasta ma wynieść 23 122 022 zł, tj. ok. 29% planowanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia podany w WPF na rok 2019 wynosi 4,52% planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika na ten rok wyliczanego dla Miasta, który ma wynieść 11,06%. Również w kolejnych latach objętych prognozą zachowana jest omawiana relacja (…)”.

Na podstawie dokonanej analizy rozliczenia budżetu za I półrocze 2019 r. oraz pozostałych dokumentów, RIO nie stwierdza istotnych zagrożeń w wykonaniu budżetu Miasta.

źródło BIP UM, fot. _Alicja_

Przeczytaj również

Komentarze