Sesja być może będzie

Sesja być może będzie

Zaraz na początku kwietnia burmistrz złożył wniosek o zwołanie sesji ponieważ do podjęcia jest kilka ważnych uchwał, w tym te, które zostały wycofane podczas poprzednich obrad. Niestety do chwili obecnej przewodniczący RM Wojciech Maślanek nie podjął decyzji o terminie sesji. Wśród projektów uchwał m.in. zmniejszenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w związku z zawieszeniem działalności opiekuńczej podczas pandemii, wprowadzenie dotacji zewnętrznych, wyrównanie budżetów jednostek, które zostały ograniczone przez radnych podczas uchwalania budżetu na 2020 r. czy projekt dot. utworzenia kąpieliska na Stawie Górnym zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, także tymi dot. terminu podjęcia przez radę uchwały w tej sprawie. Jeżeli radni nie zgodzą się na utworzenia kąpieliska, to po ewentualnym zdjęciu ograniczeń w związku z epidemią, w mieście Pionki nad Stawem nie będzie można odpoczywać.

Od ogłoszenia epidemii radni miejscy w Pionkach właściwie nie pracują. Zawieszone zostały dyżury radnych, nie ma posiedzeń komisji i raptem odbyła się jedna sesja nadzwyczajna w zachowaniem reżimu higienicznego. W całym kraju radni starają się pracować w miarę systematycznie, nawet zwołując sesje i komisje, ponieważ samorządy pomimo pandemii i wprowadzonych ograniczeń muszą funkcjonować. Decyzją Wojciecha Maślanka radni miasta Pionki zawiesili swoją działalność bez ograniczenia w pobieraniu diet (ponad 20 tys. zł miesięcznie).

Jak informuje burmistrz do chwili obecnej przewodniczący Maślanek nie wyznaczył terminu sesji, choć wniosek o jej zwołanie został złożony 7 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Przewodniczący dopatrzył się jednak braków formalnych i tym samym stwierdził iż nie może jej zwołać. Błąd polegał na tym iż burmistrz wnioskował o zwołanie sesji w trybie zwyczajnym, a w piśmie przewodnim do wniosku – w trybie nadzwyczajnym zgodnie z zapisem przepisu prawa, choć z treści pisma wynikało iż ma to być sesja zwyczajna. Ta kwestia została wyjaśniona już w poprzednim tygodniu, ale przewodniczący w dalszym ciągu nie wyznaczył terminu sesji.

Projekt uchwały nr 1 to zmiany w uchwale budżetowej. Chodzi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 874,50 zł i wydatków o kwotę 3 083 147,31 zł. Zmiana ta powoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 037 272,81 zł, który finansowany będzie wolnymi środkami w wysokości 2 971 000 zł oraz dochodami własnymi.

Zwiększenie dochodów o kwotę 45 874,50 zł związane jest z otrzymanymi dotacjami w dziale 852 w wysokości 8 374,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki” oraz kwotę 37 500 zł na realizację zadań z zakresu kultury zleconych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Ponadto w planie dochodów w dziale 855 dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu porozumienia na finansowanie zadać z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Zwiększenie planu wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1 947 000 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 1 136 147,31 zł:

 • w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 220 000 zł:
  • kwotę 50 tys. zł na zwiększenie środków na zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej oraz kwotę 10 tys. zł na zapłatę ubezpieczenia,
  • kwotę 210 tys. zł w zadaniu Przebudowa dróg i chodników miejskich z przeznaczeniem na budowę zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek oraz zatoki przy ul. M. Konopnickiej,
  • kwotę 950 tys. zł jako zabezpieczenie środków własnych na realizację nowego zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Słowackiego w Pionkach”,
 • w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 741 272,81 zł:
  • kwotę 66 272,81 na zabezpieczenie środków na ochronę terenów w związku z pokładami nitrocelulozy,
  • kwotę 675 tys. zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego Likwidacja bomby ekologicznej etap III,
 • w rozdziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 235 tys. zł:
  • kwotę 155 tys. zł na zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, przyjęte w budżecie środki będą niewystarczające na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, materiałów papierniczych, art. komputerowych, opłat za licencje, serwisowanie programów komputerowych, usługi doradcze i inne,
  • kwotę 80 tys. zł na zadania promocyjne, finansowanie działań promocyjnych realizowanych przez stowarzyszenia, artykułu i wydawnictwa promujące miasto,
 • w dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG”,
 • w dziale 757 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 tys. zł na pokrycie kosztów obsługi długu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach,
 • w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 384 tys. zł:
  • 200 tys. zł z tytułu wynagrodzeń w przedszkolach,
  • 184 tys. zł z tytułu niedoszacowania potrzeb jednostek oświatowych na etapie uchwalania budżetu, z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków czystości, energii, ciepła, pomocy naukowo-dydaktycznych oraz usług,
 • w dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 tys. zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na zakup sprzętu medycznego – aparatu USG z jedną głowicą wolumetryczną i jedną głowicą endowaginalną na potrzeby Oddziału Chirurgicznego przy ul. Niepodległości w Pionkach,
 • w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 374,50 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację „Pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki”,
 • w dziale 921 zwiększa się plan o ogólną kwotę 312 500 zł:
  • 37 500 zł na zadania z zakresu kultury w związku ze zleceniem zadań własnych przez Powiat,
  • 85 tys. zł na zwiększenie dotacji dla MOK z przeznaczeniem na wyrównanie ograniczenia dokonanego na etapie uchwalania budżetu w wysokości 50 tys. zł, na zadania nieuwzględnione na etapie planowania tj. odszkodowanie dla pracownika, odprawa emerytalna, zwiększenie odpisu na ZFŚS, zabezpieczenie systemu komputerowego, STOART zwiększenie opłaty abonamentowej, funkcjonowanie ośrodka – kwota 35 tys. zł,
  • 50 tys. zł na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem wyrównania poziomu dotacji na 2020 r. do poziomu dotacji z 2019 r., środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup nowości do księgozbioru oraz organizację imprez, tj. Narodowe Czytanie czy Noc Bibliotek oraz cyklicznych spotkań,
  • 140 tys. zł na wydatki związane z funkcjonowaniem CAL, tj. wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, które zostały ograniczone na etapie uchwalania budżetu,
 • w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, które zostały ograniczone na etapie uchwalania budżetu.

Projekt uchwały nr 2 to zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej podyktowane zmianami w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały nr 3, to udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na zakup sprzętu medycznego w kwocie 50 tys. zł. Starosta Powiatu Radomskiego zwrócił się do Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego. Aparat USG jest jednym z podstawowych urządzeń diagnostycznych wykorzystywanym w procesie leczenia. Oddział Chirurgiczny w Pionkach nie posiada go w swoim wyposażeniu. Starosta zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu na potrzeby leczenia mieszkańców naszego miasta. Po podjęciu uchwały przez radnych możliwe będzie podpisanie umowy z Powiatem Radomskim na dofinansowanie zadania.

Projekt uchwały nr 4 – budżet miasta Pionki na 2020 r. (uchwalony przez radnych w grudniu 2019 r.) zakłada finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek (w poprzednich kadencjach). Kredyt zaplanowano w kwocie 5 097 000 zł, w tym na finansowanie deficytu w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi kwotę 3 599 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 1 498 00 zł. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 10 lat z dwuletnim okresem karencji. Po podjęciu uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa wyda opinię o możliwości spłaty zadłużenia.

Projekt uchwały nr 5 dotyczy zmniejszenia o 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim Wesoły Pajacyk w związku ograniczeniami związanymi z pandemią. Na postawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności żłobków oraz klubów dziecięcych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność żłobka miejskiego została wstrzymana. Wobec tego mając na uwadze interes społeczny, czyli uwzględniając prośby rodziców, którzy płacą nadal za pełną opiekę i wyżywienie chociaż dzieci nie przebywają w placówce, wprowadza się możliwość zwrotu 50% opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku.

Projekt uchwały nr 6 – przystąpienie do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli skorygowania ustaleń w zakresie kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów jakie zawiera obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11 położonych w Pionkach przy ul. Polnej, uchwalony przez Radę Miasta 28 sierpnia 2017 r. Plan ten zawiera regulacje dostosowane do nieaktualnej już koncepcji zagospodarowania tego obszaru, które winny być uelastycznione celem umożliwienia realizacji aktualnego zamierzenia budowlanego. Zakres proponowanej zmiany dotyczy tylko wymienionej problematyki.

Projekt uchwały nr 7 dotyczy wyrażenia zgody na utworzenie kąpieliska oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska Stawu Górnego. Zgodnie z art. 37 ust. 1-3 Prawa wodnego rada może wyrazić zgodę na utworzenie kąpieliska funkcjonującego w okresie od 1 czerwca do 30 września danego roku, określając jednocześnie sezon kąpielowy dla kąpieliska. Wobec powyższego opracowano projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Pionki w roku 2020, gdzie umieszczony zostanie wydzielony fragment wód powierzchniowych na którym burmistrz zamierza utworzyć kąpielisko za pośrednictwem Wydziału Sportu i Rekreacji UM.

Sesja może odbyć się w trybie zdalnym, czyli tak jak obecnie, w czasie epidemii mogą obradować (dopuściła to obowiązująca od 31 marca nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) rady gmin, powiatów oraz sejmiki województw. W mieście Pionki jednak radni nie przeprowadzili nawet próby zdalnego przeprowadzenia posiedzenia, choć z powodzeniem korzystają z tej możliwości inne gminy.  Nie ma przeciwwskazań prawnych, aby sesja mogła się odbyć z osobistym udziałem radnych, przy zachowaniu oczywiście odpowiednich środków ostrożności. Uczestnicząc w sesji radni wypełniają swoje obowiązki wynikające z faktu sprawowania mandatu.

Przeczytaj również

Komentarze