Sporo inwestycji, nowe wydatki

Sporo inwestycji, nowe wydatki

Robert Kowalczyk przedłożył radnym projekt zmian w uchwale budżetowej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ponad 4,1 mln zł, a wydatków o 6,9 mln zł. W planach remonty bieżące dróg, przebudowa dróg i chodników miejskich, likwidacja bomby ekologicznej, przygotowanie terenu i budowa garaży, projekt montażu windy dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 5, modernizacja oświetlenia ulicznego, adaptacja pomieszczeń na Centrum Pomocy Rodzinie, przygotowanie dokumentacji projektowej budowy krytych kortów tenisowych i budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej.

Zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano kilkanaście, a związane jest to głównie z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości środowiska miejskiego, czyli likwidację bomby ekologicznej na terenie Pronitu. Dodatkowo starostwo powiatowe przyznało dotację na realizację zadań z zakresu kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oddaje do budżetu kwotę prawie 50 tys. zł, a budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego otrzymaliśmy blisko 95 tys. zł na budowę lokalnej strefy aktywności. Wśród wydatków znajdziemy:

 • 500 tys. zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące dróg: 50 tys. zł na wykonanie przebudowy ciągu jezdnego z miejscami postojowymi na ul. Jordanowskiej, 25 tys. zł na zadanie pn. „Projekt ul. Kościuszki” w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji związanej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej ulicy, 90 tys. zł na zadanie „Przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej”, 50 tys. zł na program inwestycji lokalnych wykonywanych wspólnie z mieszkańcami, tj. ul. Różanej, Ogrodowej, Al. Lipowych oraz Wrzosowej, 40 tys. zł na wykonanie projektu ul. Węglowej, 350 tys. zł na przebudowę ul. Garszwo (wspólnie z Gminą Pionki), 100 tys. zł na modernizację dróg na terenie Pronitu,
 • 4.831.091,50 zł przeznacza się na: III etap likwidacji bomby ekologicznej, przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku Ciepłowni EC1 (nowa konstrukcja dachu i pokrycia), modernizację lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja (wymiana okien na całym piętrze wraz z parapetami i łącznikami),
 • 200 tys. zł na przygotowanie terenu i budowę 24 garaży przy ul. Radomskiej (docelowo ma powstać 88 obiektów, działki pod zabudowę zostały sprzedane mieszkańcom kilkanaście lat temu),
 • 65 tys. zł na modernizację budynków gospodarczych przy urzędzie oraz przyległego placu,
 • 30 tys. zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne związane z obchodami 95-lecia KS Proch,
 • 80 tys. zł na wykonanie remontów placów zabaw w PSP nr 1 i PSP nr 2 oraz remont korytarzy w PSP nr 2 (zalecenie SANEPID-u),
 • 20 tys. zł na wykonanie projektu montażu windy w PSP nr 5 przeznaczonej do przewozu osób (szkoła integracyjna), wykonanie projektu pozwoli ubiegać się o środki z PFRON na wykonanie windy,
 • 30 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie zadań ochrony zdrowia, kultury, edukacji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 • 65 tys. zł na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń przy ul. Al. Królewskiej 4 na Centrum Pomocy Rodzinie – będzie tam działać Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Azyl”, Katolicka Grupa AA, świetlica dla dzieci i młodzieży, jadłodajnia, Bank Żywności oraz pokój rodzinny dla interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • 64 tys. zł na odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej (biblioteka zwróciła do budżetu miasta kwotę ok. 48,5 tys. zł),
 • 150 tys. zł na modernizację budynku przy ul. Radomskiej 9 na potrzeby Galerii,
 • 20 tys. zł na modernizację dachu na Pawilonie Sportowym,
 • 20 tys. zł na projekt budowy krytych kortów tenisowych przy ul. Sportowej, wykonanie dokumentacji pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego wykonanie,
 • 80 tys. zł na budowę Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle Chemiczna), dotacja w wysokości ok. 95 tys. zł.

Dodatkowo wprowadza się wydatki z zakresu zadań zleconych na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień i transportu czy modernizację oświetlenia ulicznego z przeznaczeniem m.in. na modernizację oświetlenia w ul. Jordanowskiej i bocznych od ul. Kościuszki.

W wyniku zaproponowanych zmian deficyt wzrośnie o kwotę 2,8 mln zł. Źródłem finansowania deficytu będą środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 319.400 zł oraz wolne środki w wysokości 2.481.160 zł. Ostateczna kwota wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta za 2020 r. Z dotychczas sporządzonych sprawozdań budżetowych wynika, że kwota ta może wynieść ok. 6 mln zł. Wykorzystane dotychczas wolne środki to kwota 3.713.160 zł. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że wykonanie dochodów może być niższe niż zakładał plan, a ponadto realizując wydatki roku bieżącego można pozostawić kwotę wolnych środków wykorzystując ją na sfinansowanie deficytu rezygnując z części zaplanowanego kredytu przeznaczonego na jego finansowanie oraz na finansowanie złożonych wniosków o dofinansowanie ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg, targowiska, mieszkań komunalnych i oświatowo-kulturalnych.

Przeczytaj również

Komentarze