Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobów gminnych

Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobów gminnych

Już od stycznia 2018 r. będzie można wykupić lokal mieszkalny oraz użytkowy będący własnością miasta Pionki.

Z końcem grudnia 2017 r. przestaje obowiązywać uchwała Rady Miasta dotycząca sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą. Od stycznia obowiązywać będzie nowy program sprzedaży nieruchomości.

Przede wszystkim zmianie ulegnie wysokość bonifikaty. Zamiast dotychczasowych 90% i 95% obowiązywać będzie 50% bonifikata. Zmniejszenie bonifikaty jest uzasadnione ze względu na podwyższenie dochodów ze sprzedaży lokali komunalnych. Dotychczasowa polityka sprzedaży mieszkań pozbawiała gminę dochodów z tego tytułu, co nie pozwalało na odnawianie istniejącej substancji mieszkań komunalnych, jak również budowy nowych – czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo część mieszkańców została uprzywilejowana w sposób nieuzasadniony mogąc za niską cenę uzyskać wartościowe mieszkanie.

Pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkań komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych jakie posiada miasto w stosunku do wspólnot mieszkaniowych.

Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych na sprzedaż, przysługuje najemcom lokali z którymi zostały zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony.

Sprzedaży nie będą podlegały lokale znajdujące się:

  • w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu lub do wyburzenia,
  • w budynkach w których przewidywana jest zmiana funkcji,
  • przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne (tzw. hotele).

Burmistrz może nie przeznaczyć do sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków oraz takich, które przewyższają powierzchnię lokali mieszkalnych.

50% bonifikata przysługiwać będzie tylko w przypadku jednorazowej zapłaty ceny nieruchomości. Bonifikaty nie przysługują najemcom, którzy w ostatnich 3 latach skorzystali z pomocy w formie umorzenia lub częściowego umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej.

Bonifikata nie będzie obowiązywała również w przypadku, gdy najemca będzie chciał nabyć lokal rozkładając spłatę na 10 lat. W przypadku rozłożenia sprzedaży na raty, wysokość pierwszej raty nie może wynosić mniej niż 30% ustalonej ceny. Rozłożona na raty niespłacona część ceny będzie podlegała oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Uchwała dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych zawiera także zapisy dotyczące zbywania i nabywania przez miasto innych nieruchomości, sprzedaży lokali użytkowych, obciążeń nieruchomości, a także wydzierżawiania i wynajmowania.

Przeczytaj również

Komentarze