Szybka i nadzwyczajna sesja. Przyjęto wszystkie uchwały, nawet zmiany w budżecie

Szybka i nadzwyczajna sesja. Przyjęto wszystkie uchwały, nawet zmiany w budżecie

12 października radni miejscy wyjątkowo zgodnie i bez zbędnych dyskusji przyjęli wszystkie uchwały, jakie przedłożył im burmistrz. Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 na kwotę ok. 3,5 mln zł nie wywołały sprzeciwu, bo jakże nie przyjąć ogólnej subwencji wyrównawczej dla samorządów. I tylko jeden radny postanowił nie brać w ogóle udziału w głosowaniu, choć był obecny na sali obrad. Na koniec sesji burmistrz podpowiedział przewodniczącemu rady, że wypadałoby złożyć życzenia w przeddzień święta Edukacji Narodowej.

Podczas sesji skarbnik miasta omówiła zapisy uchwały budżetowej z której wynika, że plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.535.072,75 zł z tytułu: przyznanych środków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 275.919,75 zł (również na nagrody dla nauczycieli z niepublicznego przedszkola), uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację wydatków bieżących i majątkowych w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania samorządu – 3.237.553 zł oraz o kwotę 21.600 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie nauczycieli (PSP nr 5). Plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.535.072,75 zł przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z niedoszacowaniem planów na etapie uchwalania budżetu, jak również z uwagi na zgłaszane odejścia na emeryturę, wypłatę nagród specjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań samorządu, a więc o kwotę 70 tys. zł na wymianę krawężników oraz remont części zniszczonego chodnika na łuku ul. Zakładowej przy bramie głównej byłych ZTS Pronit – chodnik przy skwerze, 631 tys. zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, 2.371.072, 75 zł – oświata (nagrody wynikające z Karty Nauczyciela, wynagrodzenia, nagrody specjalne i jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dotację celową dla niepublicznego przedszkola) oraz kwotę 135 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz na opłaty za media w MOPS. Jest również kwota 3 tys. zł przeznaczona na składki ZUS oraz fundusz pracy dla Miejskiego Żłobka, 70 tys. zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów działalności w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i 325 tys. zł na wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, składek ZUS i FP, zakup materiałów, usług i mediów dla POSiR.

Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie komisji budżetu i finansów, której członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 – trzech radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, radni Łyżwa i Maślanek wstrzymali się od głosu, a Paweł Abramowicz w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu, co zresztą powtórzył również podczas głosowania na sesji. A ponieważ opinię komisji przedstawił jak zawsze jej przewodniczący, Krzysztof Bińkowski chciał dowiedzieć się, dlaczego przewodniczący rady pyta o opinię komisji, a nigdy nie pyta o opinię istniejącego klubu radnych.

Tak, informuję, że jest w radzie miasta Pionki, funkcjonuje klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wiem że, wiem że jest, jeżeli dokładnie pamiętam, nie, raczej jestem pewny, to jedna osoba chyba zrezygnowała. Zaraz może oddamy głos pani przewodniczącej, bo pani radna Wioletta Grzywacz jest przewodniczącą klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości rady miasta Pionki. Znaczy to, bo… bo pan Stanisław mnie zapytał, czy jest w statucie. Klub przypominam, że klub radnych posiada również całą procedurę uchwałodawczą. Uchwałodawczą, czyli generalnie, generalnie przewodniczący nie ma wymogu jakby, jakby ustawowego, ale może zapytać, ale może zapytać po prostu o, o opinię klubu, jak też zadaje pytanie komisji czy, czy no obligatoryjnie, jeżeli klub by wnosił projekt uchwały no to wtedy automatycznie tak że, tak że myślę, że no, na, no na dzień dzisiejszy tyle. Ale to czy, czy pan radny chciałby zapytać? – mówił Wojciech Maślanek, choć właściwie odpowiedzi na zadane pytanie nie udzielił.

Tomasz Łyżwa chciał wiedzieć, która dokładnie część chodnika zostanie wyremontowana przy ul. Zakładowej, bo był, widział, sprawdzał, wysłuchał nawet wyjaśnień skarbnik miasta w tej sprawie, ale jak zawsze chciał jeszcze dopytać:

Ja chciałbym dopytać, bo byłem tam wczoraj, oglądałem to miejsce. Czy ten chodnik to ma być wyremontowany jak jedziemy, jedziemy Zakładową w stronę Pronitu i ten łuk, który przy tym lasku skręca w prawo i łączy się z ulicą Spokojną bodajże? I tam jeszcze po lewej stronie do bramy dyrekcji byłego Pronitu też jest kawałek chodnika. Czy tam ten kawałek też jest wzięty pod uwagę czy…?

Robert Kowalczyk odpowiedział, że kwota 70 tys. zł będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na wymianę zniszczonych krawężników i części chodnika, który okala lasek. W zadaniu Budowa sieci kanalizacji deszczowej, której projekt wykonano w poprzedniej kadencji, nie przewidziano remontów chodników, a ponieważ całe zadanie jest już na ukończeniu – nowa nakładka asfaltowa pojawi się najpóźniej do 15 listopada, choć termin zakończenie prac przewidziano na koniec grudnia – warto wykonać wymianę krawężników wraz z nowym chodnikiem.

W związku z tym mam takie pytanie, bo mnie to nurtuje. Jeszcze nie tak dawno, że tak powiem tu śmy się spierali o te pieniądze na te zadania i inne. Panie burmistrzu, dostaliśmy dość sporą subwencję i to wszystkie pieniądze nie były przeznaczone dla nauczycieli, bo, bo dostaliśmy dużo więcej. Nie można było z tych pieniędzy przeznaczyć tych 70 tysięcy na dokończenie tej inwestycji, a te o które pan przesunął zostawić na, na te, o na te budowę parkingów itd.? To takie moje pytanie – kontynuował radny Łyżwa i uzyskał odpowiedź, że te 70 tys. zł zostaje przesunięte z Inwestycji lokalnych na… inwestycje, a pieniądze z subwencji zostają przeznaczone na pokrycie niedoborów wynikających z podjętych decyzji rządowych, m.in. podwyżki płac i nagród.

Ja, jak wcześniej podkreślałem cieszę, że z każdych, cieszę się z każdych zewnętrznych środków – stwierdził radny Maślanek. – Tu mamy, tu mamy i subwencję dla oświaty, ale przede wszystkim to ta kwota ponad 3 mln złoty, no rząd, która, który, który chyba w sierpniu czy w lipcu po prostu obiecał to wsparcie dla samorządów zrealizował tak, że moim zdaniem zachęcam państwa do poparcia projektu uchwały nr 1.

I radni niemal zgodnie zagłosowali: 13 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, a tylko radny Paweł Abramowicz uznał, że po prostu nie weźmie udziału.

Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za to głosowanie i myślę, że pokazaliśmy w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim Dnia Nauczyciela potocznie mówiąc, że potrafimy wspólnie pracować na rzecz tej grupy akurat naszych mieszkańców – oświadczył po głosowaniu Robert Kowalczyk i dodał, że w tej chwili są świetne warunki finansowe, by nauczyciele mogli odejść na emerytury i w mieście jest grupa ok. 15 osób, która nabyła prawo do emerytury, a po przegłosowaniu tej uchwały wiedzą już, że otrzymają należne nagrody oraz odprawy i na te wypracowane emerytury będą mogli odejść jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Chciałem przypomnieć, bo pan burmistrz nie tak dawno obawiał się o finanse miasta i narzekał na podwyżki i takie różne rzeczy, że miasto sobie nie poradzi. No nieoficjalnie z początku mówiliśmy o tym, że rząd planuje wyrównać te straty czy ubytki, no i tak jak widzimy rząd dotrzymał słowa, mimo, że ma pewnie inne wydatki tak, że tutaj te nasze może wątpliwości były płonne. Myślę, że dobrze, że tak się stało – stwierdził Tomasz Łyżwa, choć chwile wcześniej burmistrz wyjaśniał, że te pieniądze są wynikiem pertraktacji grupy samorządowej i rządowej, i są przeznaczone w ramach realizacji wydatków bieżących, przede wszystkim na pokrycie niedoborów wynikających z podniesienia płac w samorządach. Decyzję o podwyżkach podjął rząd, więc pod koniec roku wypłacił samorządom pieniądze, bo w związku ze zmniejszonymi wpływami do budżetów gmin, powiatów i województw w ramach Polskiego Ładu okazało się, że na wypełnienie ustawowych obowiązków samorządy zwyczajnie nie mają pieniędzy.

W trybie szybkim i bez dyskusji radni podjęli również trzy kolejne uchwały: w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki budowlanej należącej do miasta a położonej w gminie, przyjęli uchwałę dotyczącą planu zrównoważonej mobilności dla obszaru funkcjonalnego Radom 2030+ w ramach udziału w stowarzyszeniu gmin z terenu byłego województwa radomskiego (wszyscy za, jedynie Paweł Abramowicz i Anna Wierzycka nie wzięli udziału w tym głosowaniu), a także uchwałę złożoną przez przewodniczącego rady w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników.

I sesja właściwie dobiegłaby końca, ale Robert Kowalczyk dyskretnie przypomniał przewodniczącemu o zbliżającym się święcie.

Tak, proszę bardzo, pan burmistrz. Rada? Przed świętem, yyy edukacji narodowej? Szanowni państwo, na tak, wypada. Dziękuję panie burmistrzu. Pozwólcie, że przed świętem edukacji narodowej wszystkim naszym myślę, że od wszystkich tu od wysokiej rady, od pana burmistrza, od całego urzędu miasta Pionki chciałbym złożyć najlepsze życzenia całej oświacie pionkowskiej. Mamy wspaniałych nauczycieli i myślę, że, myślę, że możemy być dumni z poziomu jakie, jaki prezentują nasi nauczyciele i jakie osiągają nasi… nasi wychowankowie, uczniowie i myślę, że należy dostrzec trud zawodu nauczyciela i myślę, że należą się w tym momencie naprawdę wielkie podziękowania i jeszcze raz składam w imieniu wszystkich nas tu państwa wszystkiego najlepszego i chciałbym podziękować za trud i pracę jaką wkładają w całą, w cały proces edukacji i jeszcze raz wszystkiego życzyć, wszystkiego dobrego, powodzenia i, i szczęścia w pracy i w życiu osobistym. Dziękuję bardzo – mówił Wojciech Maślanek, a na koniec już bardziej płynnie dodał: – Korzystając jeszcze, proszę tego nie odbierać oczywiście jako agitację, broń Boże polityczną czy też, czy też wyborczą. Chciałbym tylko myślę, że od nas również apel, zachęcić tylko mieszkańców czy gości naszego miasta do udziału w święcie demokracji jaką, jakim są wybory w... 15 października, w niedzielę. Zachęcam wszystkich do udziału, głosowania w, w związ…, zgodnie z własnym sumieniem. I szanowni państwo, to tyle.

Przeczytaj również

Komentarze