Trzy propozycje nowych opłat za śmieci

Trzy propozycje nowych opłat za śmieci

Przed radnymi dylemat – podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 r. Wydział Ochrony Środowiska proponuje trzy metody: od osoby, od ilości zużytej wody lub ryczałtem (tzw. metoda mieszana).

W uzasadnieniach przedstawionych propozycji czytamy iż koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe niż przychody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Obecnie stawki opłat wynoszą:

 • 10,35 zł/os/m-c segregowane w zabudowie wielorodzinnej,
 • 12,00 zł/os/m-c segregowane w zabudowie jednorodzinnej,
 • 15,50 zł/os/m-c niesegregowane w zabudowie wielorodzinnej,
 • 17,50 zł/os/m-c niesegregowane w zabudowie jednorodzinnej.

Proponowana zmiana wynosić ma:

 • 16,00 zł/os/m-c segregowane w zabudowie wielorodzinnej,
 • 18,50 zł/os/m-c segregowane w zabudowie jednorodzinnej,
 • 32,00 zł/os/m-c niesegregowane w zabudowie wielorodzinnej,
 • 37,00 zł/os/m-c niesegregowane w zabudowie jednorodzinnej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. „Radkom” zwiększył ceny przyjmowania odpadów do swoich instalacji średnio o 40%, ale poprzednia Rada Miasta nie zmieniła stawek za odpady (pozostały te obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.). Z dniem 1 stycznia 2019 r. „Radkom” ponownie zwiększył opłatę za odbiór odpadów zmieszanych o 10,50 zł netto, tzn. że cena brutto wynosi 354,22 zł/t (w roku 2017 z terenu miasta zebrano 5 185 t).

Z uzasadnienia wynika, że oprócz wzrostu cen na składowisku odpadów wzrosły znacznie koszty zbierania i transportu odpadów oferowane przez spółkę miejską ekoPionki.

Na rok 2019 szacuje się następujące koszty gospodarki odpadami:

 • odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości wykonywanych przez ekoPionki – 1 118 000 zł,
 • dodatkowe odbiory odpadów nieujęte w umowie z ekoPionki a uchwalone przez Radę Miasta 2 października 2018 r. – 69 000 zł,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości – 1 719 768 zł,
 • wynagrodzenia – 55 229 zł,
 • pozostałe usługi (monitorowanie PSZOK, drukowanie ulotek i deklaracji, prace porządkowe, usługi odbioru lekarstw) – 23 460 zł,
 • dodatkowe odbiory odpadów przez ekoPionki – 69 000 zł.

Problemy z finansowaniem gospodarki odpadami, a przede wszystkim krytyka obecnego systemu opłat za gospodarowanie odpadami opartego na stawce za osobę zamieszkującą, skłoniła burmistrza do powołania zespołu ds. gospodarki odpadami w składzie: Ryszard Szwabowicz (UM Pionki), Szymon Drab (UM Pionki), Jakub Bernaś (ekoPionki), Beata Dybalska (UM Pionki) i Marek Konofalski (UM Pionki). Zadaniem zespołu była analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście, w tym analiza jego kosztów oraz opracowania koncepcji mającej na celu usprawnienie działania systemu samofinansowania. Członkowie zespołu przeanalizowali różne metody naliczania opłat, w tym: od ilości mieszkańców zamieszkujących lokal/nieruchomość, ilości wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego oraz gospodarstwa domowego. Zespół zaproponował nową metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty (ilość zużytej wody z danej nieruchomości ustalana będzie na podstawie informacji od dostawcy wody):

 • 4,50 zł/m³ ilości zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 9,00 zł/m³ ilości zużytej wody, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wpływ na to w jaki sposób zbierane są odpady mają głównie mieszkańcy nieruchomości, ale nie mają najmniejszego wpływu na to w jaki sposób odpady są od nich odbierane. Odbieraniem odpadów z naszych śmietników zajmuje się spółka miejska.

Ta nowa metoda ma pozwolić na uszczelnienie systemu poboru opłat. Wysokość opłaty będzie ustalana na podstawie odczytów licznika wody i dzięki temu, niezależnie od ilości osób zamieszkujących i przebywających czasowo w nieruchomości, opłata będzie proporcjonalna do ilości zużytej wody – czytamy w uzasadnieniu. Adekwatność tak ustalonej wysokości opłaty za odpady, zdaniem zespołu, w stosunku do zużytej wody opiera się na założeniu, że ilość odpadów komunalnych, czyli bytowych, powstających w nieruchomości lub mieszkaniu jest proporcjonalna do ilości osób i czasu ich przebywania.

Dotychczasowa metoda naliczania opłat od ilości osób zamieszkałych umożliwiała składanie deklaracji i oświadczeń o niezamieszkiwaniu osób w miejscu zamieszkania – argumentuje zespół ds. gospodarki odpadami. Z danych na koniec 2018 r. w Gminie Miasto Pionki zameldowanych było 18 035 osób z czego do opłaty zgłoszonych było tylko 13 641 osób. Tę różnicę tylko częściowo tłumaczy fakt, że osoby zameldowane w Pionkach mieszkają poza Pionkami w wynajmowanych lokalach. Część osób pracujących poza Pionkami wraca na weekendy do miasta, ale nie są podawani jako zamieszkujący nieruchomość. Praktycznie nie ma możliwości weryfikacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do ilości podawanych w deklaracjach.

Zespół ds. gospodarki odpadami opracował również trzecią metodę tzw. mieszaną naliczania opłaty, która polega na ustaleniu wysokości opłaty jako sumy opłaty za gospodarstwo domowe i iloczynu zużytej wody pomniejszone o średnie zużycie wody na mieszkańca i stawki opłaty za wodę.

Opłata za odpady wg metody mieszanej:

 • selektywna zbiórka śmieci:
  • 17,00 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego,
  • 4,50 zł stawka opłaty za 1 m³ wody zużytej, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m³.
 • nieselektywna zbiórka śmieci:
  • 34,00 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego,
  • 9,00 zł stawka opłaty za 1 m³ wody zużytej, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m³.

Zespół zaprezentował przykład obliczenia stawki za opłaty i np.:

 • gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, miesięczne zużycie wody - 18 m³, odpady zbierane selektywnie:
  17 zł + 4,50 zł/m³ x (18 m³ - 4 m³) = 17 zł + 63 zł = 80 zł – wysokość opłaty miesięcznej,
 • nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej liczy 30 gospodarstw, miesięczne zużycie wody - 344 m³, odpady zbierane selektywnie:
  30 x 17 zł + 4,50 zł/m³ x (344 m³ - 30 x 4 m³) = 510 zł + 1008 zł = 1518 zł – wysokość opłaty miesięcznej (kwotę należy podzielić przez liczbę lokali, czyli 1518 zł : 30 = 50,60 zł/m-c).

Ta metoda „wodno-ryczałtowa” ma, zdaniem zespołu, następujące zalety:

 • obiektywna, sprawiedliwa i możliwa do weryfikacji,
 • szczelna, bo obejmuje każdego kto nawet przez chwilę mieszka w danym gospodarstwie domowym,
 • odzwierciedla faktyczny stan zamieszkiwania (bez względu na sezonowość), czyli będzie mogła objąć te mieszkania w których nikt nie jest zameldowany, a są przynajmniej okresowo zamieszkiwane lub wynajmowane,
 • każdy mieszkaniec zapłaci proporcjonalnie do ilości zużytej wody, a jedynie zużycie wody wskazuje na faktyczny stan zamieszkiwania danego gospodarstwa domowego,
 • od liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe zależy ile wody zużywają,
 • by system był szczelny proponuje się przyjąć od każdego gospodarstwa domowego opłatę ryczałtową plus opłatę za każde zużycie wody powyżej średniego miesięcznego zużycia wody na 1 osobę.

Najsprawiedliwszą i najbardziej obiektywną metodą byłaby stawka za kilogram „wyprodukowanych” odpadów przez każde gospodarstwo domowe, ale póki co jest to nieosiągalne.

Podniesione mają również zostać stawki dla nieruchomości niezamieszkałych i rekreacyjnych (stawka za pojemnik):

 • sposób selektywny:
  • 110 l – 18 zł (obecnie 12 zł),
  • 120 l – 18 zł (obecnie 12 zł),
  • 180 l – 22 zł (obecnie 17 zł),
  • 240 l – 33 zł (obecnie 22 zł),
  • 1100 l – 144 zł (obecnie 96 zł),
  • 7000 l – 780 zł (obecnie 520 zł).
 • sposób nieselektywny:
  • 110 l – 36 zł (obecnie 18 zł),
  • 120 l – 36 zł (obecnie 18 zł),
  • 180 l – 44 zł (obecnie 25 zł),
  • 240 l – 66 zł (obecnie 33 zł),
  • 1100 l – 288 zł (obecnie 144 zł),
  • 7000 l – 1560 zł (obecnie 780 zł).

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe będą płacili, jak dotychczas, stawkę ryczałtową liczoną metodą 3 pojemniki o pojemności 120 l. Od 1 stycznia 2020 r. za nieruchomość rekreacyjną pobierana będzie zryczałtowana stawka w wysokości 54 zł za rok (śmieci zbierane selektywnie) i 108 zł (śmieci nie zbierane selektywnie).

źródło: UM Pionki, fot.: GregReese

Przeczytaj również

Komentarze