Utworzenie kąpieliska nad Stawem Górnym nie do końca takie proste

Utworzenie kąpieliska nad Stawem Górnym nie do końca takie proste

Wkrótce wakacje. Trochę inne niż dotychczasowe, bo w związku z pandemią nadal mamy ograniczone możliwości wypoczynku nad wodą gdzieś daleko od miejsca zamieszkania. Turystyka krajowa już odmrożona, także w mieście Pionki będziemy mogli wypocząć nad wodą. Aby jednak odbyło się to zgodnie z prawem trzeba utworzyć kąpielisko, a ściślej radni muszą wyrazić zgodę na utworzenie kąpieliska na terenie miasta. Niby mało skomplikowane, a jednak nie do końca.

Rady gmin mają określony termin na podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kąpielisk na swoich terenach. Poprzedni burmistrz jeszcze w 2015 r. rozpoczął prace umożliwiające stworzenie nad Stawem Górnym ciekawego ośrodka. Zaczął od pozbycia się starych, zdezolowanych pomostów zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, oczyszczenia dna z zalegających latami różnych odpadów, ale przede wszystkim od uregulowania stanu prawnego zbiornika i przylegających do niego terenów.

Przez lata zaniedbany i niedopuszczony do kąpieli staw, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do wypoczynku. Z roku na rok infrastruktura rozwija się, a teren przyległy do wody zachęca do wypoczynku nie tylko mieszkańców Pionek.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. W II rozdziale w/w ustawy – Wody wykorzystywane do kąpieli – w sposób szczegółowy opisane są obowiązki poszczególnych jednostek organizacyjnych w przypadku organizowania kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Zgodnie z ustawą, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. Organizator kąpieliska, jest zobowiązany do 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać burmistrzowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko. Taki wniosek został złożony przez wydział sportu i rekreacji jeszcze w ubiegłym roku. Teraz pora aby radni podjęli stosowna uchwałę w której wyrażą zgodę na utworzenie kąpieliska. Zanim projekt uchwały dotarł do radnych został, zgodnie z przepisami prawa, przesłany do zaopiniowania odpowiednim organom, które wyraziły zgodę aby w Pionkach powstało kąpielisko w nadchodzącym sezonie, czyli od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Mam takie pytanie – jako pierwszy glos w sprawie kąpieliska zabrał radny Piotr Nowak podczas XXII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 maja. – W przedłożonym projekcie uchwały nigdzie nie jest napisane, że kąpielisko ma być na Stawie Górnym. Jest napisane: „określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta Pionki”, więc to równie dobrze może być nad Zagożdżonką czy np. Januszno. Powinno być konkretnie doprecyzowane.

Jakby nie patrzeć, to nasz Ośrodek Staw Górny, to sztucznie poszerzone koryto rzeki Zagożdżonki, a „staw na Janusznie”, to także rozlewisko jedynej rzeki jaka przepływa przez miasto. Mamy jednak dookreślone konkretne miejsce wyznaczone jako kąpielisko.

I jeszcze jedna wątpliwość – kontynuował radny Nowak. – Organizatorem kąpieliska jest wydział sportu i rekreacji Urzędu Miasta Pionki”. Wydział ma funkcjonować do końca czerwca, a od 1 lipca ma funkcjonować POSiR. Czy ta uchwała jest zgodna w takim razie? Kto będzie odpowiadał za kąpielisko?

I choć uwaga słuszna, to radca prawny wyjaśnił radnemu, że w chwili podejmowania uchwały POSiR nie funkcjonuje jeszcze w obiegu prawnym. Nie można zatem podjąć uchwały z zapisem, że organizatorem kąpieliska jest nieistniejący podmiot. Oczywiście można poczekać aż POSiR zacznie funkcjonować, ale niestety termin na podjęcie uchwały minie i kolejną w tej sprawie będzie można podjąć, ale kąpielisko będzie mogło prawnie zafunkcjonować w sezonie letnim…kolejnego roku kalendarzowego. Zawsze jednak można, po zmianie wydziału sportu w POSiR podjąć kolejną uchwałę w której nastąpi tylko zmiana organizatora.

Kierownik wydziału sportu wyjaśnił, że wykaz kąpielisk jest elementem uchwały i dopiero zostanie w pełni doprecyzowany przez wydział ochrony środowiska, który sporządza taki wykaz corocznie, ale dopiero po podjęciu uchwały w sprawie zgody na jego utworzenie. W zeszłym roku radni podjęli uchwałę w tej sprawie 20 maja, a wykaz kąpielisk został określony 31 maja i opublikowany na stronie BIP urzędu miasta w ewidencji kąpielisk na rok 2019.

Określa się wykaz kąpielisk w uchwale, w projekcie uchwały, więc ten wykaz powinien być dołączony do projektu uchwały – mówił dalej radny Nowak, choć w poprzednim roku radni dokładnie w ten sam sposób podejmowali decyzję o wyrażeniu zgody na utworzenie kąpieliska, o czym przypomniał wszystkim radny Dawid Jaroszek odczytując fragment treści uchwały z 2019 r. – Ta uchwała jest pod tym względem niekompletna – dalej mówił radny Nowak. – Ja wiem, że funkcjonuje kąpielisko nad stawem, ale formalnie powinno być to napisane, że kąpielisko funkcjonuje nad Stawem Górnym w linii brzegowej 50 m. Sprawdzałem jak to jest w innych gminach, które powołują kąpieliska, a tu mamy głosować coś, co nie wiemy gdzie będzie kąpielisko.

To może ja wyjaśnię – stwierdził radny Zbigniew Belowski. – Tą uchwałą my dajemy prawo burmistrzowi do wyznaczenia kąpieliska. Upoważniamy go do tego. Natomiast burmistrz, i tu (w projekcie uchwały) jest to wyraźnie napisane gdzie umieszczony zostanie wykaz, gdzie umieszczony zostanie wydzielony fragment. Staw Górny nie jest miejscem do kąpieli, jest nim fragment o długości brzegu 50 m. I to dopiero będzie wyznaczone na mapie wg upoważnienia burmistrza do tego żeby uruchomił kąpielisko. Natomiast my w tej chwili dajemy prawo na to żeby kąpielisko zrobić. I to jest nasza rola.

Panie Belowski, panie radny Belowski, ja nie jestem polonistą, ale pisze wyraźnie „określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta Pionki w roku 2020 o długości linii brzegowej 50 m, więc tu powinien być załącznik w postaci tego wykazu – mówił radny Nowak.

Wyjaśnić próbował także radca prawny, który tłumaczył iż faktycznie treść uchwały podjętej w ubiegłym roku jest taka sama jak teraz procedowanej. Skoro nie została zakwestionowana i funkcjonowała w obrocie prawnym, to znaczy, że została prawidłowo napisana i podjęta. To radni tej kadencji podejmowali decyzję w sprawie i w 2019 r. nie mieli takich wątpliwości co do utworzenia kąpieliska bądź co bądź na rzece Zagożdżonce, czyli nad Stawem Górnym.

Tak jak zacytowałem, może nie wszyscy zrozumieli, postaram się powiedzieć troszkę wolniej – ponownie głos zabrał radny Dawid Jaroszek. – Uchwała z roku 2019, którą zacytowałem jest praktycznie identyczna jak uchwała, którą mamy teraz podjąć. Dlatego z mojej strony bardzo chciałbym żebyśmy przeszli do pozytywnego procedowania tej uchwały.

Do kwestii uchwały odniosła się również radna Wioletta Grzywacz popierając swojego kolegę z klubu radnych PiS.

Ja tylko z taką małą uwagą, ponieważ nie jestem oczywiście przeciw absolutnie tej uchwale, ale mam taką prośbę żeby jednak uzasadnienia były dokładniej pisane. To nie może być to, co w zeszłym roku, pracujmy dokładnie, a pracujmy jeśli jest to określone, powinno to być określone w uzasadnieniu, tak? Gdzie ta linia brzegowa, odkąd dokąd itd. Powinniśmy mieć to jednak napisane, zgadzam się tu z kolegą Piotrem Nowakiem.

Zgodnie z ust. 7 art. 39 ustawy Prawo wodne projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 (rada gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego corocznie do dnia 20 maja określa sezon kąpielowy) wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 2 (wnioskiem o utworzenia kąpieliska) i dokumentami organizator przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielom wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii tych organów organizator zwraca się do rady o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kąpieliska, a następnie do podjęciu uchwały sporządzana jest dokumentacja dot. wyznaczenia i oznakowania kąpieliska.

W uzasadnieniu jest napisane, że burmistrz otrzymał wniosek o utworzenie kąpieliska i jego miejsce, czyli gdzie ma być – do dyskusji dołączył radny Włodzimierz Szałabaj. – Do 30 kwietnia 2019 r. był ustawowy obowiązek złożenia tych dokumentów w Wodach Polskich, że takie kąpielisko będziemy w mieście Pionki cyklicznie otwierać. W dniu 30 grudnia to zostało zrobione i wskazane było kąpielisko nad Stawem Górnym i w tej uchwale nie mamy tego literalnie napisanego, ale powtarzamy tę samą uchwałę, w tej samej treści, z tą samą podstawą prawną żeby to kąpielisko uruchomić. Dziwę się panu radnemu Nowakowi, bo tak jakby nie chciał żeby to kąpielisko powstało, bo czepia się generalnie…

I tu wypowiedź radnego przerwał przewodniczący prosząc aby radni nie robili wycieczek osobistych, a radny Nowak dodał, że nie jest przeciwny tylko uważa, że nie zostały dopełnione formalności.

Jeżeli został złożony wniosek do Wód Polskich 30 grudnia, to jaki problem było podłączyć ten wniosek do projektu uchwały, to wtedy nie zadawałbym tych pytań.

Od 2018 r. w mieście Pionki działa jedno zgłoszone do właściwych organów kąpielisko. Ta liczba nie zmienia się w kolejnych sezonach i nie są tworzone nowe kąpieliska na terenie miasta Pionki. W wykazie kąpielisk figuruje wyłącznie kąpielisko nad Stawem Górnym i corocznie należy uchwalić zgodę na jego ponowne utworzenie (nie wyznaczenie) i określenie sezonu kąpielowego dla tego konkretnego kąpieliska. Nie zmienia się nic oprócz dat wyznaczających sezon, ale radni mają jednak problem, bo zabrakło załącznika do projektu uchwały z wykazem kąpielisk na terenie miasta Pionki.

Na szczęście bez dalszych dyskusji 15 radnych zadecydowało, że w mieście Pionki będzie kąpielisko, a sezon wyznaczono na okres od 20 czerwca do 31 sierpnia. W tych dniach w ośrodku będą ratownicy, którzy zapewnią bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpieli. Teraz wystarczy już tylko śledzić komunikaty Ministerstwa Zdrowia dotyczące ograniczeń związanych z pandemią i zdejmowania obostrzeń. Jest szansa, że wkrótce nie będziemy musieli zakrywać ust i nosa w przestrzeni publicznej, a to dość pozytywna informacja, bo korzystając z kąpieliska, nawet z obostrzeniami, każdy chciałby skorzystać także z kąpieli słonecznej, a opalanie w maseczce mogłoby wywołać dość ciekawy efekt wizualny.

Przeczytaj również

Komentarze