Więcej za śmiecie, poręczenie dla ekoPionki na 500 tys. zł i kolejne 2 mln kredytu

Więcej za śmiecie, poręczenie dla ekoPionki na 500 tys. zł i kolejne 2 mln kredytu

Już 23 maja odbędzie się VIII sesja Rady Miasta podczas której radni podejmą procedowanie nad 12 projektami uchwał. Kilka porządkowych w sprawie sieci szkół i przedszkoli, powraca temat utworzenia Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (projekt odrzucony w lutym), jest też nowy kredyt w wysokości 2 mln zł na rozbudowę ul. Fabrycznej i w tym samym projekcie 500 tys. zł zabezpieczenia ze strony miasta na zaciągnięcie przez ekoPionki kredytu obrotowego i najbardziej kontrowersyjna uchwała dot. podwyżki za odbiór odpadów – burmistrz proponuje wprowadzenie nowego systemu, czyli im więcej wody zużyjemy tym drożej zapłacimy za odpady.

Zgodnie z treścią projektu uchwały nr 1 dochody naszego miasta wynoszą 81 848 505,93 zł, a wydatki 88 606 759,93 zł. Planowany deficyt to 6 758 254 zł, który ma być sfinansowany kredytem w wysokości ok. 4,5 mln zł i wolnymi środkami w kwocie 2 262 191 zł.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że w związku z zakwalifikowaniem zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej” (wniosek złożony w poprzedniej kadencji) do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wprowadza się do budżetu nowe zadanie. Na przebudowę ul. Fabrycznej miasto otrzymało 2 242 126 zł dofinansowania, ale musi dołożyć kwotę 2 242 128 zł, a więc należy zaciągnąć kredyt. Zgodnie z projektem uchwały nr 3 burmistrz chce zaciągnąć kredyt w wysokości 2 mln zł z rocznym okresem karencji. Jego spłata nastąpi w latach 2020-2030, a łączna kwota obsługi tego długu wyniesie (założenie) 582 886 zł.

Do budżetu miasta wprowadza się również wydatki w wysokości 500 tys. zł jako gwarancja zabezpieczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez ekoPionki. Bank udzielający kredytu jako jedno z zabezpieczeń wymaga gwarancji Gminy Miasto Pionki. Kredyt obrotowy to środki pieniężne na zaspokojenie bieżącej działalności oraz podwyższenia płynności finansowej przedsiębiorstwa i udzielany jest na podstawie obrotów firmy. W zależności od branży można otrzymać od 5 do 20% obrotu rocznego. Kredyt obrotowy udzielany na 12 m-c odnawiany co roku lub ratalny na okres do 10 lat.

Nowa opłata za odbiór odpadów była już dyskutowana przez radnych na posiedzeniach komisji. Burmistrz zdecydował się na wybór trzeciego z przedstawianych systemów, czyli sumę opłaty ryczałtowej od gospodarstwa domowego oraz opłaty stanowiącej iloczyn ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym pomniejszonej o 4 m³. Aby uprościć wyliczenie oznacza to, że każde gospodarstwo domowe deklarujące segregację odpadów zapłaci tzw. abonament w wysokości 17 zł/m-c plus 4,5 zł za każdy m³ zużytej wody (od zużytych m³ należy odjąć 4 m³ - bo tyle metrów „wchodzi” w opłatę ryczałtową – abonamentową).

Gospodarstwo domowe, które zadeklarowało brak segregacji zapłaci miesięcznie 34 zł opłaty abonamentowej plus 9 zł za każdy m³ zużytej wody (od zużytych m³ należy odjąć 4 m³).

Jak to będzie wyglądało w prostym przeliczeniu? Dla gospodarstwa domowego, które segreguje odpady i zużywa 15 m³ wody opłata za odbiór śmieci wyniesie: 17 zł + (15 m³ - 4 m³)x 4,5 zł = 66,50 zł (trzyosobowa rodzina płaci dziś 31,05 zł w zabudowie wielorodzinnej i 36 zł w zabudowie jednorodzinnej). Dla gospodarstwa domowego, które nie segreguje odpadów opłata wyniesienie: 34 zł + (15 m³ - 4 m³)x 9 zł = 133 zł (trzyosobowa rodzina płaci dziś 46,50 zł w zabudowie wielorodzinnej i 52,50 zł w zabudowie jednorodzinnej).

Ta metoda, zdaniem burmistrza i urzędników z wydziału gospodarki przygotowujących projekt uchwały, posiada zalety:

  • jest obiektywna, sprawiedliwa i możliwa do weryfikacji,
  • szczelna, bo obejmuje każdego kto nawet przez chwilę mieszka w danym gospodarstwie domowym,
  • odzwierciedla faktyczny stan zamieszkiwania, czyli będzie mogła objąć te mieszkania w których nikt nie jest zameldowany, a są przynajmniej okresowo zamieszkiwane lub wynajmowane,
  • każdy mieszkaniec zapłaci proporcjonalnie do ilości zużytej wody, a jedynie zużycie wody wskazuje na faktyczny stan zamieszkiwania danego gospodarstwa domowego,
  • od liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe zależy ile wody zużywają (jeśli chcemy mniej zapłacić za odpady, musimy zużywać mniej wody),
  • by system był szczelny proponuje się przyjąć od każdego gospodarstwa domowego opłatę ryczałtową plus opłatę za każde zużycie wody powyżej średniej miesięcznej zużycia wody na osobę.

Jeśli radni przychylą się propozycji burmistrza, to nowe stawki obowiązywać zaczną od 1 września 2019 r.

Powraca pomysł utworzenia Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i jak czytamy w uzasadnieniu, to stały wzrost liczby różnych zadań realizowanych na rzecz mieszkańców uwidocznił potrzebę utworzenia nowej, wyspecjalizowanej jednostki, która usprawni świadczenie usług. W tej chwili świadczeniem usług zajmuje się Wydział Sportu i Rekreacji w którym pracuje 28 osób. Nowy ośrodek ma jeszcze skuteczniej realizować pracę na rzecz społecznej lokalnej. Do zadań nowej jednostki należeć będzie zarządzanie i gospodarowanie infrastrukturą oraz udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej podmiotom powołanym do prowadzenia działalności w tej dziedzinie. W uzasadnieniu mowa jest o „innych możliwych sposobach zarządzania mieniem komunalnym wykorzystywanym na cele sportu i rekreacji”, ale nie określono jakie to sposoby. Być może zostaną one omówione na posiedzeniu komisji sportu, która powinna odbyć się przed sesją.

W dniu 14 maja odbędzie się połączone posiedzenie komisji budżetu i finansów z komisją infrastruktury na którym radni omówią projekty uchwał na najbliższą sesję.

fot. jarmoluk

Przeczytaj również

Komentarze