WIOŚ przeprowadził kontrolę wód Zagożdżonki

WIOŚ przeprowadził kontrolę wód Zagożdżonki

W połowie czerwca mieszkańcy alarmowali, że woda w rzece Zagożdżonka jest mętna i cuchnąca. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na oczyszczalni ścieków oraz pobrano próbki wody z różnych punktów na rzece. Publikujemy wyniki oraz zalecenia WIOŚ.

W dniach 17 i 28 czerwca 2018 r. Delegatura WIOŚ w Radomiu przeprowadziła kontrolę w Przedsiębiorstwie Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Sp. z o.o.. którą została objęta oczyszczalnia ścieków w Pionkach oraz przepompownia główna zlokalizowana w Pionkach przy ul. Zwycięstwa.

W dniu 17.06.2019 r. przeprowadzono oględziny rzeki Zagożdżonki na odcinku od wylotu kolektora ścieków oczyszczalni w Pionkach do wylotu kolektora deszczowego zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Zwycięstwa. Rzeka poniżej wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Pionkach prowadziła wody wizualnie klarowne, bez widocznych zanieczyszczeń, dno rzeki było widoczne. Odprowadzane z wylotu kolektora ścieki były wizualnie klarowne bez widocznej zawiesiny. Rzeka Zagożdżonka ok. 40 m powyżej wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Pionkach prowadziła wody wizualnie klarowne, dno było widoczne, piaszczyste.

W punkcie powyżej oczyszczalni ścieków w Pionkach, a poniżej przepompowni głównej zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Pionkach, woda w rzece była mętna, na dnie i brzegach rzeki stwierdzono nagromadzony osad barwy brązowo-szarej. W m. Kamyk na moście drogowym powyżej oczyszczalni ścieków w Pionkach, a poniżej przepompowni głównej przy ul. Zwycięstwa w Pionkach woda w rzece była lekko mętna, barwy szarej, dno było słabo widoczne. Podczas oględzin zostały pobrane próby wody z rzeki do analiz kontrolnych. Wyniki badań pobranych prób wody rzeki Zagożdżonki wskazują, że wodę z miejsc poboru należy ocenić jako poniżej stanu dobrego. Na ocenę miały wpływ stężenia wskaźników, które przekraczały dopuszczalne wartości dla stanu dobrego, tj.: BZT5, ChZTCr, azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesina ogólna, przewodność elektrolityczna oraz tlen rozpuszczony.

Z wylotu kolektora deszczowego zlokalizowanego poniżej przepompowni głównej przy ul. Zwycięstwa w Pionkach odprowadzana była mętna ciecz barwy szarej (w dniu oględzin nie występowały opady atmosferyczne). Wyniki badań chwilowej próby ścieków pobranej z tego wylotu wykazały przekroczenia we wskaźnikach BZT5 (9,4 razy), ChZTCr, (3,7 razy), azot og. (2,0 razy), fosfor og. (2,45 razy), zawiesina og. (1,4 razy) w stosunku do najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych w oczyszczonych ściekach, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Świadczy to o utrzymywaniu urządzenia wodnego, jakim jest wylot kolektora deszczowego, niezgodnie z jego funkcją, poprzez wprowadzanie do rzeki wylotem kanalizacji deszczowej nieoczyszczonych ścieków bytowych.

Podczas kontroli ustalano, że w dniu 13.06.2019 r. miała miejsce awaria przepompowni głównej przy ul. Zwycięstwa w Pionkach spowodowana brakiem zasilania, co spowodowało zalanie siników pomp tłoczących ścieki na oczyszczalnię. Ścieki wypompowano z komory pomp do komory zbiorczej przed przepompownią. Przez awarię wzrósł poziom ścieków w komorze zbiorczej oraz w kolektorach przy ul. Zwycięstwa i nieoczyszczone ścieki przedostały się do rzeki Zagożdzonki poprzez wylot kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa.

W celu wyeliminowania zaistniałej awarii Spółka przeprowadziła kontrolę kanału zrzutu wód opadowych poprzez zadymianie w wyniku, której wykryto nieszczelność rury odprowadzającej wody opadowe przechodzącej przez komorę w ul. Zwycięstwa, w której płyną ścieki bytowe. Przy zwiększonym poziomie ścieków bytowych w komorze, ścieki przedostawały się do kanału zrzutowego wód opadowych i dalej wylotem w ul. Zwycięstwa do rzeki Zagożdżonki. W dniu 19.06.2019 r. została usunięta nieszczelność rury odprowadzającej wody opadowe przechodzącej przez komorę w ul. Zwycięstwa, poprzez uszczelnienie ubytku. Wykonane testy szczelności nie stwierdziły nieszczelności na kanale deszczowym.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Spółkę do eksploatacji i utrzymywania w należytym stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej usytuowanego w rejonie ul. Zwycięstwa, zgodnie z jego funkcją i niedopuszczania do odprowadzania wylotem nieoczyszczonych ścieków do rzeki Zagożdżonki, a osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym za eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Zostało również skierowane wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zobowiązania Spółki do utrzymywania urządzenia służącego do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rzeki Zagożdżonki zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również rozpatrzenia możliwości przeprowadzenia działań kontrolnych w zakresie utrzymania wód rzeki Zagożdżonki.

Należy nadmienić, że oczyszczalnia ścieków w Pionkach funkcjonuje już w nowym układzie technologicznym. Wszystkie obiekty i urządzenia oczyszczalni są nowe, a stary ciąg technologiczny nie istnieje. Obecnie trwają jeszcze końcowe prace związane z budową dróg, chodników wewnętrznych, wymianą ogrodzenia. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na wrzesień 2019 r.

W ramach realizacji inwestycji przewidziany jest również remont przepompowni głównej zlokalizowanej w Pionkach przy ul. Zwycięstwa. Remont będzie polegał na zainstalowaniu nowych pomp, wymienione zostaną również rurociągi i armatura. Do chwili obecnej został dostarczony do przepompowni agregat prądotwórczy i pompy technologiczne.

Ponadto z uwagi na stan rzeki Zagożdżonki powyżej przepompowni głównej zlokalizowanej w Pionkach przy ul. Zwycięstwa, zostało skierowane wystąpienie do Burmistrza Miasta Pionki o objęcie kontrolami posesji prywatnych zlokalizowanych w sąsiedztwie rzeki przy ul. Zwycięstwa w Pionkach, w zakresie sposobu odprowadzania, gromadzenia i utylizacji powstających tam nieczystości ciekłych oraz przeprowadzenie kontroli wylotów kanalizacji deszczowej znajdujących się na terenie miasta.

źródło: WIOŚ Radom, fot. fb Miasto Pionki

Przeczytaj również

Komentarze