Wojciech Maślanek zaniepokojony brakiem wypłat diet dla radnych napisał do RIO – otrzymał odpowiedź, niekoniecznie taką jakiej się spodziewał

Wojciech Maślanek zaniepokojony brakiem wypłat diet dla radnych napisał do RIO – otrzymał odpowiedź, niekoniecznie taką jakiej się spodziewał

„Zaniepokojony” sytuacją, że radni nie otrzymali diet oraz tym, że burmistrz wpisał do projektu uchwały budżetowej pieniądze z planowanych wpływów z podatków, radny Wojciech Maślanek postanowił poinformować o wszystkim Regionalną Izbę Obrachunkową prosząc nawet o wszczęcie procedury kontrolnej.

Pozwoliłem sobie, chciałbym jeszcze raz podkreślić, zaniepokojony taką sytuacją, do przesłania pisma w, w formie elektronicznej do RIO w Warszawie i do naszej opiekunki pani Filipowicz do RIO Radom, treść odczytam – mówił w dniu 28 grudnia 2023 r. podczas sesji budżetowej.

Wcześniej, grupa radnych podważała zasadność wpisania do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 środków jakie miałyby pochodzić z wpływów z podatków od nieruchomości w podwyższonej kwocie. Burmistrz przedstawiał radnym kilkukrotnie propozycję podwyższenia tych podatków, ale rada w konsekwencji nie podjęła uchwały w tej sprawie. Odrzucali, bojkotowali sesje, bo uważają, że podwyższenie wpływów do budżetu wcale nie jest czymś koniecznymi. Posługiwali się nawet określeniem, że burmistrz i skarbnik naruszyli prawo zakładając w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększone wpływy. I choć skarbnik kilkukrotnie wyjaśniała, że to tylko projekt, a więc założenia i nie naruszono prawa, to jednak radni nie dali wiary jej słowom. Kto jak kto, ale skarbnik miasta na finansach nie zna się lepiej niż grupa radnych. W efekcie do RIO trafiło pismo o treści:

Dotyczy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Miasto Pionki, projektu Uchwały Rady Miasta Pionki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 oraz diet radnych.  Informuję, że organ wykonawczy – Burmistrz Robert Kowalczyk w sporządzonych przez skarbnik Pietrus przedmiotowych dokumentach, które na dzień 15.11.2023 r. przedłożył Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu zawarł i posłużył się zwiększonymi dochodami z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportowych nie posiadając w tym zakresie stosowanych uchwał Rady Miasta tj. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2024. Nadmieniam również, że uchwał takich burmistrz nie posiadał na dzień 13.12.2023 r.

Wyrażając swoje zaniepokojenie stanem finansów gminy tj. bieżącego budżetu dodatkowo informuję, że na dzień 13.12.2023 r. Radni Rady Miasta Pionki nie otrzymali diet za miesiąc listopad 2023 roku a zgodnie z uchwałą w tym zakresie tj. §4.1. Diety wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego. Podstawa: Uchwała Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.

Wobec powyższego w trosce o finanse publiczne proszę instytucję państwową nadzorującą finanse Gminy Miasta Pionki o wyjaśnienie zaistniałych sytuacji, wszczęcie procedury kontrolnej i zajęcie stanowiska. Wojciech Maślanek”.

Regionalna Izba Obrachunkowa, a właściwie prezes Wojciech Tarnowski „zaniepokojonemu” przewodniczącemu rady wyjaśnił w sposób prosty, zrozumiały i nie budzący żadnych wątpliwości:

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2023 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego do sporządzenia i przedłożenia takiej uchwały odpowiada wyłącznie uprawnienie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia uchwały budżetowej. Organ wykonawczy przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej musi uwzględnić liczne i zróżnicowanie ograniczenia, które określają treść przyjmowanych założeń planistycznych. (przyp. red. jednym słowem – burmistrz może wpisać do projektu uchwały budżetowej wpisać założone do osiągnięcia kwoty np. z wpływów z podatków). Wymienić należy normy prawne, definiujące rodzaje zadań, które muszą być ujęte w projekcie, źródła dochodów pozostające do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, czy wreszcie konieczność uwzględnienia zobowiązań, determinujących określony poziom wydatków. Należy w tym miejscu podkreślić, że wyłączna inicjatywa uchwałodawcza organu wykonawczego nie oznacza, że organ stanowiący nie może odmiennie ukształtować treści przedłożonego projektu. Organ stanowiący nie jest związany z propozycjami zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Kompetencje organu stanowiącego są jednak istotnie ograniczone z uwagi na konieczność respektowania istniejących uwarunkowań faktycznych np. zaciągniętych kredytów, wydatków na obsługę długu oraz norm wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, między innymi dbałość o realistyczność projektowanych dochodów budżetowych. W świetle powyższego nie znajdują uzasadnienia przedłożone w piśmie informacje dotyczące założeń przyjętych przez organ wykonawczy na etapie przygotowania projektu uchwały budżetowej. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z uchwałą nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 rok, dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości niższej niż zakładał projekt uchwały budżetowej. Kwota tych dochodów jest zbliżona do dochodów zakładanych do osiągnięcia w 2023 roku.

Odnosząc się do drugiej kwestii poruszonej w piśmie tj. braku wypłaty diet radnych na dzień 13 grudnia 2023 r., należy podkreślić, że uprawnienia radnego regulują przepisy art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży ustala rada. Uchwały te podlegają nadzorowi wojewody. Nie ulega wątpliwości, że obowiązki rady jednostki samorządu terytorialnego pozostają w ścisłej korelacji z obowiązkami organu wykonawczego. Tym samym spory między tymi organami nie mogą być przenoszone przed organ administracji państwowej. Jak bowiem trafnie zauważył NSA w wyroku z dnia 25 maja 1992 r., odmienne stanowisko prowadziłoby do niedopuszczalnego rozstrzygnięcia za pomocą procedur sądowych i nadzorczych sporów pomiędzy radnymi lub grupami radnych o kształt uchwał podejmowanych przez radę zamiast stosowania jedynie właściwych w tej materii mechanizmów funkcjonowania organów przedstawicielskich. Zgodnie z art. 30 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym, wykonanie uchwał rady gminy należy do zadań wójta. W związku z powyższym należy wskazać, iż w myśl art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zgodnie z ust. 3 ww. przepisu, jednym z obszarów działalności wójta podlegającym kontroli rady gminy, wykonywanej za pomocą komisji rewizyjnej jest wykonanie budżetu. Kontrola ta obejmuje ocenę zrealizowania planu przychodów, wydatkowania środków, zmian dokonanych w budżecie przez wójta, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz związanych z budżetem innych uchwał w sprawach majątkowych. Jednocześnie należy podkreślić, że rada jest powołana do wykonywania określonych czynności stanowiących i kontrolnych w sposób przewidziany ustawą.”

Być może radny Maślanek spodziewał się kolejnej kontroli jaka miałaby spaść na miasto, a celem jej byłaby próba udowodnienia, że burmistrz ze skarbnik miasta złamali jednak prawo, bo nie wypłacili diet i wpisali do projektu pieniądze jakie chcieliby, aby do budżetu miasta wpłynęły po stronie dochodów. RIO jednak wskazało wyraźnie co wolno było wpisać do budżetu i jak rada powinna zareagować, jeśli jest przeciwna takim wpływom. Ale o tym raczej radni, szczególnie pod koniec kadencji powinni doskonale wiedzieć.

Podobnie z dietami, czy raczej brakiem ich wypłaty. Skoro ograniczone są wpływy do budżetu (przez radę), stale wzrastają koszty, to trzeba liczyć się z tym, iż może zabraknąć pieniędzy na wydatki, np. wypłaty diet dla radnych czy ograniczenia w ich wypłacaniu. Przecież radni miejscy przyszli służyć społecznie mieszkańcom, a definicja diety radnego jest jednoznaczna: to nie jest wynagrodzenie za pracę, a ekwiwalent utraconych korzyści jakich radnych nie uzyskuje w związku z wykonywanym mandatem, np. z tytułu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej – utracone wpływy na czas sprawowania mandatu, utraty wynagrodzenia za pracę – urlop bezpłatny na czas posiedzenia sesji lub komisji.

W mieście Pionki diety radnych wypłacane są w formie ryczałtu, a więc niezależnie od tego czy w danym miesiącu radni spotykali się na jakichkolwiek posiedzeniach. Stąd też np. podczas tzw. przerwy wakacyjnej diety również trafiają na konta radnych. Brak wypłaty diet, które chciał kontrolować przewodniczący za pomocą RIO, może skontrolować komisja rewizyjna.

Przeczytaj również

Komentarze