Wojewoda unieważnia decyzję burmistrza o powołaniu p.o. dyrektora PSP nr 1

Wojewoda unieważnia decyzję burmistrza o powołaniu p.o. dyrektora PSP nr 1

W dniu 29 października w BIP Urzędu Wojewódzkiego opublikowano rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia burmistrza w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP nr 1.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy: w dniu 22 sierpnia 2018 r. burmistrz miasta Pionki wydał zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP nr 1 oraz drugie zarządzenie w tej samej sprawie, jednak ze zmianą, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pierwsze zarządzenie dotyczyło powierzenia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi szkoły Marii Łachmaniuk, jednak nie dłużej niż do dnia 20 czerwca 2019 r. Jako podstawę prawną zarządzenia Romuald Zawodnik wskazał art. 63 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe. Zarządzenie zostało wydane w konsekwencji zarządzenia burmistrza w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora PSP nr 1. Wszystkie zarządzenia, a więc:

dotyczące unieważnienia konkursu,

  • powierzenia obowiązków dyrektora wicedyrektor z dniem 1 września 2018 r,
  • powierzenia obowiązków dyrektora wicedyrektor z dniem podpisania
  • burmistrz wydał w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Wojewoda w sprawie zarządzenia unieważnienia konkursu na dyrektora PSP nr 1 wydał już rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające unieważnienie zarządzenia burmistrza w związku z naruszeniem Prawa oświatowego w sprawie regulaminu konkursu. Burmistrz nie wykonał rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody i sprawę skierował do Sądu Administracyjnego.

Ponieważ rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzało nieważność unieważnienia konkursu, to powołanie Marii Łachmaniuk na stanowisko p.o. dyrektora również narusza prawo w sposób istotny. Wojewoda powołuje się na wyrok WSA w Bydgoszczy i Poznaniu: „zarządzenie wydane na podstawie zarządzenia uznanego za nieważne, lub bezpośrednio z nim powiązane, również uznane winno być za nieważne”. W związku z powyższym wydanie kolejnych zarządzeń przez Romualda Zawodnika na podstawie zarządzenia uznanego za nieważne, należy uznać jako wydanie aktów bez podstawy prawnej, co narusza art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Oczywiście od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do WSA w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma, ale jednocześnie rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie zarządzeń burmistrza z mocy prawa.

źródło BIP UW

Przeczytaj również

Komentarze