Wojewoda unieważnia zarządzenie burmistrza – złamał prawo

Wojewoda unieważnia zarządzenie burmistrza – złamał prawo

Sprawa konkursu na dyrektora PSP nr 1 wywołała liczne dyskusje i obfitowała w zajmowanie stanowisk przez różne strony. Sprawę rozstrzygnął Wojewoda unieważniając zarządzenie burmistrza z 22 sierpnia 2018 r.

Wojewoda zarządzanie o unieważnieniu konkursu otrzymał w dniu 11 września i po analizie dokumentów uznał, że zarządzenie narusza prawo, a mianowicie §8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora. Przepis ten stanowi, że organ prowadzący publiczną szkołę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia „innych nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na wynik konkursu”.

Zdaniem Wojewody, podstawą unieważnienia konkursu jest zatem wykazanie przez organ prowadzący, że zaistniały inne nieprawidłowości oprócz tych wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia i że te nieprawidłowości mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Burmistrz jako podstawę unieważnienia konkursu podał, że na posiedzeniu Rady Rodziców omówiono sylwetki dwóch nieoficjalnych kandydatów na stanowisko dyrektora, przy czym, zdaniem burmistrza, jeden z kandydatów był przedstawiony w sposób tendencyjny. Następnie Rada Rodziców podjęła uchwałę o poparciu jednego z kandydatów. W podejmowaniu uchwały uczestniczył jeden z przedstawicieli Rady Rodziców, będący członkiem komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora.

Zatem nieprawidłowości – w ocenie burmistrza – sprowadzają się do udzielenia poparcia przez Radę Rodziców jednemu z kandydatów na stanowisko, co naruszyło zasadę równego traktowania kandydatów na stanowisko dyrektora oraz rodziło podejrzenie o brak obiektywizmu i bezstronność przedstawicieli Rady Rodziców wyłonionych do komisji konkursowej. Burmistrz wskazał, że konkurs został rozstrzygnięty różnicą dwóch głosów, co mogło mieć wpływ na jego wynik.

Wojewoda nie podziela stanowiska Romualda Zawodnika, iż doszło do istotnych nieprawidłowości, które obligowałyby do unieważnienia konkursu, jak również, że mogły one wpłynąć na wynik konkursu.

Przede wszystkim burmistrz nie wskazał żadnych dowodów na poparcie swoich zarzutów. Brak jest dowodów, że przedstawiciele Rady Rodziców głosowali zgodnie ze stanowiskiem Rady Rodziców, czy tez nie – głosowanie było przecież tajne. Burmistrz w przesłanych dokumentach nie wskazał również prawdziwości zarzutu, jakoby jeden z przedstawicieli Rady Rodziców imiennie głosował za jedną z kandydatur przy podjęciu uchwały przez Radę Rodziców.

Niezależnie od powyższego, zdaniem wojewody, deklaracja poparcia w postaci uchwały Rady Rodziców nie ma jakiejkolwiek mocy prawnej wiążącej dla przedstawicieli Rady. Burmistrz w swojej decyzji opiera się jedynie na podejrzeniach co do obiektywizmu i bezstronności dwóch członków komisji, a to zdaniem wojewody za mało – wobec braku dowodów – aby mówić o nieprawidłowości mogącej mieć wpływ na wynik konkursu. Sugerowane poparcie udzielone przez Radę Rodziców jednemu z kandydatów nie stanowi okoliczności wskazującej na nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym o którym mowa w przepisach.

Osoba kandydata, który wygrał konkurs, nie budziła żadnych zastrzeżeń komisji konkursowej, a analiza protokołu prac komisji wskazuje jednoznacznie, który z kandydatów nie odpowiedział na część pytań komisji, w efekcie czego jego kandydatura została gorzej oceniona. Ten fakt pominął natomiast burmistrz podejmując decyzję o unieważnieniu konkursu.

Wobec istotnego naruszenia §8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. należy stwierdzić nieważność Zarządzenia nr 98/2018 burmistrza miasta Pionki – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

Oczywiście organowi prowadzącemu szkołę przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia nadzorczego, przy czym wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego wstrzymuje wykonanie zarządzenia burmistrza z mocy prawa, z dniem jego doręczenia. Wojewoda rozstrzygnięcie nadzorcze podjął w dniu 9 października 2018 r. Zarządzenie pojawiło się już na BIP Urzędu Wojewódzkiego, a więc pewnie zdążyło dotrzeć również do urzędu miasta w Pionkach.

Przeczytaj również

Komentarze