Wojewoda unieważnił decyzję burmistrza Kowalczyka w sprawie odwołania Anny Kostrzewy

Wojewoda unieważnił decyzję burmistrza Kowalczyka w sprawie odwołania Anny Kostrzewy

W dniu 21 marca Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia burmistrza w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora MOK Anny Kostrzewy.

W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia można przeczytać iż burmistrz Robert Kowalczyk odwołując dyrektor MOK powołał się na zapisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeks Pracy.

Zarządzenie burmistrza nr 17/2019 z dn. 25 stycznia 2019 r. zostało wydane z naruszeniem prawa, tj. art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wskazany przepis stanowi, że dyrektora instytucji powołuje organizator na czas określony lub nieokreślony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie dyrektora następuje przy zastosowaniu tego samego działania. Tak więc przed odwołaniem Anny Kostrzewy z funkcji dyrektora MOK Robert Kowalczyk powinien nie tylko zwrócić się do działających w ośrodku organizacji związkowych o wydanie opinii, ale także do działających na terenie Gminy Miasta Pionki stowarzyszeń zawodowych i twórczych, niezależnie od tego czy odwoływany dyrektor należy do takich organizacji.

Burmistrz w składanych wyjaśnieniach przyznał, że odwołanie nastąpiło bez opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych, gdyż takie nie funkcjonują w Miejskim Ośrodku Kultury.

W toku postępowania nadzorczego ustalono, że na terenie Pionek działa kilka stowarzyszeń, które w swoich statutach zawarły cele związane z działalnością kulturalną i twórczą. Ustalenie ich pełnej listy oraz dokonanie konsultacji w zakresie odwołania dyrektora MOK należy do burmistrza miasta Pionki. Zaniedbanie powyższego obowiązku stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zarządzenia burmistrza. Jednym słowem Wojewoda uznał zarządzenie burmistrza o odwołaniu Anny Kostrzewy za nieprawne.

Zarządzenie Wojewody wkrótce trafi na biurko burmistrza, który będzie musiał przywrócić Annę Kostrzewę do pracy na stanowisku dyrektora MOK, a tym samym nastąpi odwołanie Ryszarda Dybińskiego z tej funkcji.

Przeczytaj również

Komentarze