Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego Riposta Pionki, który jest dostępny pod adresem https://ripostapionki.pl.
 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego portalem oraz prawa i obowiązki użytkowników portalu.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z portalu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Definicje

 1. Administrator – wydawcy prowadzący portal internetowy Riposta Pionki, którymi są Edyta Łabuszewska (redaktor naczelna) i Konrad Dentkowski, Aleje Lipowe 18/12, 26-670 Pionki.
 2. Redakcja – zespół dziennikarzy, który przygotowuje treści i formę materiałów prezentowanych w Portalu; z siedzibą przy ul. Aleje Lipowe 18/12, 26-670 Pionki.
 3. Portal – portal internetowy Riposta Pionki dostępny pod adresem https://ripostapionki.pl, zarejestrowany jako dziennik w Rejestrze Dzienników i Czasopism.
 4. Regulamin – prawa i obowiązki określające warunki korzystania oraz sposób funkcjonowania Portalu. Regulamin dostępny jest pod adresem https://ripostapionki.pl/regulamin.
 5. Użytkownik – osoby oraz instytucje, które przez akceptację regulaminu uzyskały dostęp do Portalu.
 6. Używający – osoba rozpowszechniająca treści zamieszczone w Portalu, bez zgody administratora, wyrażonej w drodze mailowej.
 7. Materiał – informacje, dokumenty, zdjęcia, filmy, nagrania audio lub innego rodzaju dane przekazane do portalu internetowego Riposta Pionki.
 8. Komentarz – tekst o charakterze opiniotwórczym, sposób zamieszczenia swojej opinii w Portalu, zarówno przez użytkowników jak i inne osoby korzystające z Portalu.

§3 Zasady korzystania z Portalu

 1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Umieszczenie komentarza w Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Akceptując regulamin użytkownik zobowiązuje się do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Portalu, Administratora oraz innych Użytkowników.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie.
 5. W przypadku stwierdzenia złamania regulaminu przez Użytkownika, Administrator zablokuje dostęp Użytkownikowi oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom.
 6. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach Portalu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

§4 Zasady forum i zamieszczania komentarzy

 1. Dostęp do forum i komentarzy zamieszczanych w Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy internetu.
 2. Celem wystawiania komentarzy jest wolna wymiana myśli, swoich spostrzeżeń, opinii i sugestii.
 3. Użytkownik publikuje komentarze na własną odpowiedzialność, tym samym ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za umieszczone treści swoich wypowiedzi. Riposta Pionki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez wystawiających.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy o treściach sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, rasizm, komunizm, faszyzm, seksizm, homofobizm, szowinizm oraz naruszających ludzką godność (art. 23 k.c.).
 5. Zabrania się używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe, obraźliwe lub obsceniczne - niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów.
 6. Zabrania się prowokacji i celowego wywoływania sporów.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przekazów reklamowych lub antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 9. Niedopuszczalne jest dodawanie komentarzy składających się z pojedynczych wyrazów, znaków lub ich wielokrotności, a także nie związanych z treścią forum lub artykułu.
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach informacji godzących w interes Portalu.
 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie uwag do Administratora oraz Redakcji. Powinny one być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Kontakt.
 12. Zabrania się publikacji komentarzy zawierających treści obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem Administratora, Redakcji i pracowników Portalu.
 13. Administrator i Redakcja Portalu mają prawo swobodnego zarządzania komentarzami (edycji, filtrowania, zablokowania lub usunięcia) bez podania powodu.
 14. Administrator i Redakcja Portalu nie ma obowiązku informowania o przyjęciu, edycji, filtrowaniu bądź usunięciu komentarza.
 15. Administrator i Redakcja Portalu nie mają obowiązku czytania komentarzy użytkowników zamieszczanych na Portalu.
 16. Dopuszcza się linkowanie do własnych stron internetowych lub komentarzy, pod warunkiem, że wnoszą one jakieś merytoryczne treści. Nachalne linkowanie do własnych stron internetowych lub komentarzy może być uznane za spam i tym samym usuwane.
 17. Administrator zwraca się z prośbą o nie odnoszenie się do treści obraźliwych, nastawionych na prowokację i pisanych przez osoby, którym brakuje kultury, ogłady, rozsądku itp. Treści takie będę usuwane jak najszybciej to możliwe po zgłoszeniu Administratorowi konkretnej wypowiedzi.
 18. Zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu, a także naruszające dobra osobiste powinny być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy lub e-mail zamieszczony na stronie Kontakt. W celu identyfikacji komentarza należy podać tytuł artykułu pod którym się znajduje oraz jego pełną treść. Należy również podać przyczynę konieczności usunięcia wpisu.

§5 Zasady korzystania z treści opublikowanych na Portalu

 1. Administrator Portalu zastrzega sobie osobiste i majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczonych na Portalu.
 2. Wszystkie treści zamieszczone przez Administratora Portalu są chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W celu wykorzystania treści zamieszczonych w Portalu, potrzebna jest zgoda Administratora Portalu wyrażona w formie mailowej.
 4. Używający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie portalu internetowym, w celach informacyjnych, wszelkich materiałów zamieszczonych (z wyłączeniem fotografii) w portalu Riposta Pionki w ograniczonej formie, tj. tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania publikacji.
 5. W zamian za powyższe uprawnienie Używający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, kierujący bezpośrednio do portalu Riposta Pionki do dalszej części materiału. Link o którym mowa powyżej, prowadzić ma bezpośrednio do artykułu źródła.

§6 Zasady zamieszczania nadesłanych materiałów

 1. Portal Riposta Pionki umożliwia zamieszczanie przesyłanych przez użytkowników materiałów podejmując każdorazowo decyzję o ich zamieszczeniu czy też niezamieszczaniu.
 2. Przed przesłaniem materiałów na adres portalu internetowego Riposta Pionki należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Przesyłający materiał wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Użytkownik przesyłając materiał na adres portalu internetowego Riposta Pionki tym samym wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację przesłanego materiału w portalu internetowym Riposta Pionki oraz na korzystanie z niego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii, obróbki cyfrowej w celu dostosowania materiału do wymogów Riposta Pionki, wykorzystywania dla celów promocji i reklamy działalności Riposta Pionki, opatrywanie materiału dowolnym komentarzem oraz jego zestawiania z innymi materiałami.
 5. Przesyłając materiał Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma pełne i niczym nie ograniczone prawo do dysponowania przesłanym na adres portalu internetowego Riposta Pionki materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
  2. przesłany materiał nie zawiera treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
  3. w przypadku przesłania przez Użytkownika materiałów wykorzystujących wizerunek osób trzecich Użytkownik tym samym oświadcza, iż posiada zgodę dysponentów wizerunku do ich publikacji w portalu internetowym Riposta Pionki w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie,
  4. w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu korzystania z przesłanego na rzecz portalu internetowego Riposta Pionki materiału całkowitą i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność ponosić będzie Użytkownik zwalniając portal internetowy Riposta Pionki w tym zakresie.

§7 Polityka prywatności

 1. Dane osobowe:
  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego. Dane te przekazywane są dobrowolnie, aby ewentualnie umożliwić kontakt z Administratorem jeśli Użytkownik tego potrzebuje.
  2. Administratorem danych jest Administrator portalu Riposta Pionki.
  3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na stronach Portalu zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora. Nikt inny nie posiada konta i nie ma dostępu do tych danych.
  4. Użytkownik ma prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  5. Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.
 2. Powierzenie przetwarzania danych:
  1. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania i przekazywane jedynie do:
  • home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 - w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem http://regulaminy.home.pl/Polityka-prywatnosci-home.pl.pdf.
  • Google - Google Analytics - w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  • Google - You Tube - w celu prezentowania materiałów wideo. Z racji osadzenia filmów z You Tube, w czasie ich oglądania Google zbiera dane do konta Użytkownika Google jeśli takie posiada i wykorzystuje je do sugerowania innych filmów, które mogłyby zainteresować Użytkownika i wykorzystuje te informacje w innych narzędziach Google. Wyświetla w trakcie oglądania tych filmów również reklamy, które są personalizowane. Użytkownik ma możliwość w pełni decydować o tym, czy takie dane mogą być zbierane i wykorzystywane przez Google, korzystając z ustawień na swoim koncie Google. Riposta Pionki wykorzystuje jedynie technologię firmy Google w zakresie wyświetlania filmów i ich udostępniania. Nie ma wpływu na ustawienia konta Użytkownika Google i dlatego tylko Użytkownik decyduje o wykorzystaniu swoich danych w ramach usług i narzędzi Google. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  • Facebook – w celu prezentowania materiałów wideo. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  • Disqus – w celu umożliwienia Użytkownikom dodawania komentarzy. Podmiot ten zbiera dane do konta Użytkownika Disqus. Użytkownik ma możliwość w pełni decydować o tym, czy takie dane mogą być zbierane i wykorzystywane przez Disqus, korzystając z ustawień na swoim koncie Disqus. Riposta Pionki wykorzystuje jedynie technologię firmy Disqus w zakresie możliwości wstawienia komentarza. Nie ma wpływu na ustawienia konta Użytkownika Disqus i dlatego tylko Użytkownik decyduje o wykorzystaniu swoich danych w ramach usług i narzędzi Disqus. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://blog.disqus.com/update-on-privacy-and-gdpr-compliance?utm_source=motd_marketing&utm_medium=web.
 3. Riposta Pionki nie sprzedaje danych i nie udostępnia żadnym innym podmiot trzecim. Jedynymi wyjątkami są wyżej wymienione podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Portalu.
 4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§8 Polityka cookies

 1. Korzystając z portalu Riposta Pionki Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z polityką cookies.
 2. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe służące do identyfikacji Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą o Użytkowniku żadnych danych.
 3. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz tworzą statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Portalu.
 4. Portal tworzy i wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się z Portalu lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku.
 5. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika.

§9 Obowiązki Administratora Portalu

 1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§10 Odpowiedzialność Administratora Portalu

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika bądź osoby trzeciej działającej w jego imieniu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Portalu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników Portalu.
 5. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

§11 Uprawnienia Administratora Portalu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo edytowania lub kasowania treści zamieszczonych przez Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania bez podania przyczyny na komentarze Użytkowników Portalu oraz zapytania przesłane do Redakcji.

§12 Przepisy końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://ripostapionki.pl/regulamin.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu w każdym czasie.